KRISTALLIPUOLUEEN OHJELMA

Kristallista, puhdasta, kirkasta ja läpinäkyvää politiikkaa – sydämellä tekemistä.

Kristallipuolueen Puolueohjelma

Yhdistystä kutsutaan tässä tekstissä puolueeksi. Puolue on perustettu tarpeeseen edistää Suomen kansalaisten ja valtion etua sekä hyvinvointia. Puolueen näkemyksenä on korkeampi tietoisuus eli sydäntietoisuus. Tämä tarkoittaa ymmärrystä siitä, että kaikki olevainen on yhtä ja rakkaus on elämää luova ja ylläpitävä voima. Jokainen ihminen puolestaan on ainutkertainen ja arvokas yksilö osana universaalia kokonaisuutta. Kristallipuolueessa edistetään ihmisen vapaan tahdon ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Kristallipuolue haluaa myös tukea kaikin rauhanomaisin tavoin ihmisoikeuksien toteutumista. Pidämme tärkeänä edistää maailmanrauhan hyväksi tehtävää kauaskantoista työtä.

Rakkaus kaikkeen tekemiseen

Rakkaus on kaiken elollisen kunnioittamista ja huolen pitämistä sekä itsestä että muista. Se on välittämisen osoittamista konkreettisin teoin. Rakkaudella tarkoitamme pyyteetöntä rakkautta. Sellaista jolla vanhemmat rakastavat lapsiaan vaikka nämä tekisivät mitä tahansa. Sellaista rakkautta meidän tulisi tuntea toisiamme ja ympäristöämme kohtaan. Kautta vuosituhansien ihmisiä on hallittu peloilla; jumalan pelolla, paholaisen pelolla, sodan pelolla, terrorin pelolla – lista on loputon. Nyt on aika luopua pelosta, jolloin kaiken toiminnan lähtökohdaksi tulee rakkaus.

Kun rakkautemme herää, tulee toiminnastamme tietoisempaa, emmekä ole enää vanhojen kaavojen ja pelkojen johdateltavissa. Opimme kuuntelemaan sydäntämme. Sen opittuaan ei voi enää toimia tietoisesti sydäntään vastaan.

Rakkaus on myös rajoja. Me itse osoitamme muille, kuinka annamme itseämme kohdella, niin yksilöinä kuin kansakuntanakin. Emme hyväksy ahneutta ja välinpitämättömyyttä ihmisten hyvinvointia kohtaan, tai piittaamattomutta luontoa ja eläimiä kohtaan. Sen sijaan haluamme toimillamme osoittaa, että kaikkien elollisten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää, ja siitä huolehtiminen on mahdollista kun vain tahtoa löytyy.

 

 

Kristallista, puhdasta, kirkasta ja läpinäkyvää politiikkaa – sydämellä tekemistä.

Valitse alapuolelta klikkaamalla osio josta haluat lukea lisää.

Yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja valinnanvapauden edistäminen

Puolueen näkemyksen mukaan positiivinen muutos syntyy yksilötasolta käsin, jolloin yksilön itsearvostuksen ja -kunnioituksen kautta herää halu saada itselleen parasta. Tällöin ihminen ei anna kohdella itseään huonosti, eikä halua myöskään itse kohdella muita huonosti.

Mitä enemmän ihmiset tuntevat voivansa vaikuttaa parantavasti omaan elämänlaatuunsa ottamalla vastuun omasta itsestään ja elämästään, kasvaa tietoisuus ja halu muuttaa ympäröivää maailmaa tukemaan tätä prosessia. Yhteiskunnassa tämä näkyy siten, että ulkoa ohjautuva yksilökäsitys muuttuu sisältä ohjautuvaksi.

Ihmisten vaikuttamisinnokkuus kasvaa sen myötä, mitä tietoisempia ihmiset ovat vaikutusmahdollisuuksistaan ja valinnan mahdollisuuksistaan. Monipuolinen tiedon jakaminen luonnonmukaisista ja luontoa säästävistä vaihtoehdoista on puolueen yksi keskeinen tehtävä.

 

Suoran demokratian edistäminen

Haluamme edistää kansalaisten suoran demokratian toteutumista. Yhteiskunnassamme on kehitettävä sähköisiä ja nopeita äänestysmahdollisuuksia. Erilaiset kalliit asiantuntijaryhmät on korvattava kansalaisten omalla asiantuntijuudella. Asiantuntijuus on siellä, missä on ongelma. Pyrimme muuttamaan ajattelukäytännön ulkoa ohjautuvasta mallista sisältä ohjattuun.

Erilaisten pakotteiden asettaminen on tehtävä kansanäänestyksin ja tervettä maalaisjärkeä käyttäen. Esimerkiksi autonrenkaisiin asetettavat ilmanpaineanturit ovat tavallisiin ihmisiin kohdistuvaa ylimääräistä rahastusta, koska Suomessa ei ole juuri ilmanpaineista johtuvia onnettomuuksia. Täällä kun vaihdetaan renkaat puolivuosittain. Myös verotuksen seurannan nimissä ehdotetut autojen seurantalaitteet ovat puolueen mielestä kyseenalaisia jo vapaan liikkumisenkin kannalta.

Meidän on mieluummin poistettava turhia rajoitteita ja pakotteita, kuin lisättävä niitä entisestään. Haluamme kaikin tavoin enemmän kansanvaltaa, sekä vastuuta ja valinnanvapautta kansalaisille itselleen. Demokratia on mielestämme sitä, että keskitytään luomaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille.

 

Tasa-arvon edistäminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen

Puolue haluaa edistää väkivallattomuutta ja ihmisoikeuksia niin omassa maassamme kuin kansainvälisestikin.

Puolueen tarkoituksena on kansalaisten tasa-arvon edistäminen ja jokaisen kansalaisen ihmisarvon kunnioittaminen. Ketään ei tule syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, seksuaalisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, henkisten arvojen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Puolueen ihmiskäsityksen lähtökohta ei ole sidottu mihinkään uskontoon, vaan se katsoo maailmaa universaalin rakkauden kautta, jossa jokainen yksilö ja olevainen on samanarvoinen.

Puolue kannattaa sekä avioliitto- että adoptio-oikeutta homopareille. Mielestämme rakkautta ei voi arvottaa. Kaikki rakkaus on yhtä arvokasta seksuaaliseen suuntautuneisuuteen katsomatta.

 

Hyväntekeväisyystyö

Puoluetoiminnan yksi tärkeimmistä osa-alueista on hyväntekeväisyystyö. Toiminnan tarkoituksena on kerätä avustuksia sellaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin, jotka edistävät ja parantavat kansalaisten hyvinvointia. Kukin hyväntekeväisyyskohde päätetään aina erikseen puolueen hallituksessa.

Puolue haluaa tukea myös täysin uusia hyväntekeväisyyskohteita. Suunnitteilla on muun muassa luonnonmukaisten hoitojen puolueeton tutkimustyö. Tukea tarvitaan myös siihen, että vähävaraisille mahdollistuisivat vaihtoehtoiset hoidot. Kaikilla ei ole mahdollisuutta vaihtoehtoisiin hoitoihin, vaikka he niitä haluaisivatkin, koska ne jäävät yhteiskunnan tuen ulkopuolelle.

Ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin huomioiminen päätöksenteossa

Kristallipuolue haluaa tukea ja edistää luontoa säästävää energiapolitiikkaa sekä polttoaineiden innovatiivista kehittämistä ja pääsyä markkinoille. Uusia energiantuotannon ideoita syntyy jatkuvasti, mutta niiden on vaikea päästä markkinoille, joita suuret energiantuottajat hallitsevat. Puolue haluaa vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä energian tuotannossa.

 

Puolue haluaa lisätä teollisuuden ja tuotannon yhteiskuntavastuuta. Aina on mahdollista tehdä asioita tavalla, jossa huomioidaan ympäristötekijät sekä vaikutukset kaikkiin olevaisiin. On esitetty uhkakuvia, että juomavetemme siirtyisi suuryhtiöiden omistukseen. Tämän kaltaista kehitystä emme halua tukea. Vesi on kansalaisomaisuuttamme ja siitä mahdollisesti tulevat tulot kuuluu käyttää kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Haluamme herättää vastuullista toimintaa niin yksilöissä kuin teollisuusyrityksissäkin.

 

Yksilöinä voimme vaikuttaa omien valintojemme kautta. Äänestämme sillä, mitä kaupasta ostamme. Tuottajayhteisöjen vastuuta on lisättävä myös vaarallisten jätteiden kierrätyksessä. Muun muassa torjunta-aineiden ja maalien tuottajilla ei ole tällä hetkellä vastuuta jätteiden kierrätyksestä. Tuotanto on vastuutonta ja kunnat joutuvat maksamaan jätteiden hävityksen.  

 

Tuotteiden kehittäminen kuluttaja- ja ympäristöystävällisiksi

Olemme huolestuneina seuranneet kehitystä, jossa autoteollisuus saa mielivaltaisesti kehittää autoja niin, että esimerkiksi lampun vaihto ja monet muut pienet huoltotoimenpiteet tehdään kuluttajille mahdottomiksi. Kuluttajille syntyy turhaa kulua yksinkertaisista huoltotoimenpiteistä. Tämänkaltaisen kehityksen on loputtava ja on keksittävä keinoja edistää autoteollisuuden toimintaa kuluttajalähtöiseksi esimerkiksi verotuksen keinoin. Puolue haluaa edistää kestävien ja laadukkaiden hyödykkeiden kehittämistä. Esimerkiksi kodinkone, jonka takuu on pidempi kuin vastaavan toisen tuotteen, voisi saada verohelpotuksen.

 

Samoin luonnonmukaisesti tuotettujen pesuaineiden ja hygieniatuotteiden tuottamista, myymistä ja markkinointia olisi tuettava erilaisin toimin. Nykyinen lainsäädäntö ei salli muun muassa yrttien käyttöä luonnonmukaisissa hiusvärjäyksissä ekokampaamoissa, mutta sallii samanaikaisesti myrkylliset hiusvärit ja -aineet. Tällaista käytäntöä olisi ohjattava luonnonmukaisempaan suuntaan.  

 

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen rauhanomaisin keinoin ja yhteistyöllä

Toivomme ihmisten pitävän hyvää huolta eläimistään/lemmikeistään ja opettavan lapsille rakkautta myös eläinten avulla. Päiväkodeissa ja kouluissa on oltava opetussuunnitelmaan sisällytettynä myös eläinten rakkaudellinen kohtelu. Se, kuinka ihmiset lapsena oppivat kohtelemaan ja kunnioittamaan eläimiä, vaikuttaa siihen, kuinka he kohtelevat aikuisina paitsi eläimiä myös toisia ihmisiä. Puolueena me haluamme välittää viestiä, että jokainen olevainen on arvokas ja kaikella sillä on merkitys, miten kohtelemme toisia, ovat he sitten ihmisiä tai eläimiä. Haluamme tukea pientiloja. Pienemmissä yksiköissä on eläimillä inhimillisemmät oltavat.

 

Valitettava esimerkki on elintarviketeollisuuden viimeaikainen ehdotus, jossa tuottaja saisi sitä paremman hinnan, mitä enemmän sikoja on suhteessa tuotantotilan neliöihin. Puolueessa näemme eläimien hyvinvoinnin kannalta erittäin huonona kehityksenä tällaisen toiminnan. Yksilöinä voimme vaikuttaa asiaan omilla ostovalinnoillamme. Kaikessa tekemisessä ja tuottamisessa täytyy olla sydän ja järki mukana. Uskomme kaikkien tuottajien olevan samoilla linjoilla siitä, kuinka he haluavat kohdella eläimiä, jos he vain pysähtyvät oikeasti kuuntelemaan itseään.

Valtion velkaantumisen pysäyttäminen ja omavaraisuuden edistäminen

Puolue pitää erityisen tärkeänä valtion velkaantumisen pysäyttämistä. Tavoitteena on valtio, jonka ei tarvitse ottaa velkaa ylläpitääkseen hyvinvoinnin edellytyksiä maassaan. On tehtävä radikaaleja rakennemuutoksia raskaisiin järjestelmiin, joita yhteiskunnan varoin ylläpidetään. Velkainen valtio ei mielestämme voi myöskään lainata rahaa muille valtioille ennen kuin oma talous on saatu tasapainoon.

Säästöjä syntyy, kun käydään läpi kaikki ne tahot, joihin verorahojamme käytetään. Eläkelakia tulee tarkistaa, koska nyt sellaisenaan se mahdollistaa ulkomaan kansalaisenkin saamaan työeläkkeen Suomesta. Viittaamme tässä Nokian tapaukseen. Tarkistusta vaatii myös se, minne kaikkialle lapsilisiämme maksetaan ja lakia on muutettava väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Pakolaistyössä on tärkeää pitää ensisijaisena, että avun saavat ne, jotka sitä todella tarvitsevat ja järjestelmämme hyväksikäyttö on tehtävä mahdottomaksi.

Verojen kiristyksen kohteena tai menojen leikkausten kohteena ei voi olla ennaltaehkäisevä työ tai tavallisten kansalaisten ostovoiman heikentäminen. Mitä enemmän on leikattu ennaltaehkäisevältä tasolta, sitä enemmän on kasvatettu laskua korjaavaan tasoon. Ennaltaehkäisevää työtä tulisi sen sijaan kehittää uusin menetelmin tukemaan kansalaisten hyvinvointia.

Karsisimme ensisijaisesti kansanedustajien palkoista ja etuuksista. Kuntien hallinnon virkoja, puoluetukia, suuryritysten tukia ja kehitysmaiden avustuksia olisi vähennettävä ja lapsilisät olisi poistettava hyvätuloisilta. Säästöjä syntyy myös, kun terveyttä ja hyvinvointia edistetään oikeanlaisilla ravitsemussuosituksilla, siirretään hoitoa oirekeskeisyydestä kokonaisvaltaiseen hoitoon ja täydennetään terveydenhoitoa luonnonmukaisilla hoidoilla. Näiden kautta säästetään lääke- ja terveydenhuollon kuluissa runsaasti. Hyvinvoinnin lisääntyessä, säästetään myös sosiaalipuolen kuluissa.

Huomioitavaa: Kehitysmaiden auttaminen on tärkeää ja tehokkainta auttamista on opettaminen ja tiedon jakaminen sekä avun vieminen suoraan paikan päälle niille, jotka apua tarvitsevat. Liian paljon avustusrahoja ja lahjoitettuja tarvikkeita menee korruption ylläpitoon ja suurten avustusten saamisen on todettu enemmän passivoivan maiden yritteliäisyyttä kuin tukevan sitä. Vertauskuvainnollisesti: ”Jos annat miehelle kalan, hän syö sitä yhden päivän. Jos opetat hänet kalastamaan, hän syö koko ikänsä”. Suomen valtion täytyy myös realistisesti katsoa, mihin sillä on todella varaa avustuksia antaessaan, jotta se ei heikennä omien kansalaistensa hyvinvointia.

Globaali yhteisen hyvän eteen tehtävä työ on tärkeää ja tasavertaisen ja ympäristöä säästävän maailman rakentamisessa on kaikkien tahojen oltava mukana, myös suuryritysten.

Tuloerojen pienentäminen ja perheiden tukeminen

Asumis- ja elinkustannusten pitäminen inhimillisellä tasolla ei ole onnistunut yhteiskunnassamme, ja monilla perheillä elinkustannukset ovatkin kohtuuttoman suuria. Haluamme herättää valtiomme vastuuta tähän asiaan. Haluammeko maastamme sellaisen, jossa tavallisella perheellä ei ole enää mahdollisuutta elää omakotitalossa? Tai jos he asuvat omakotitalossa, niin haluammeko talojen rapistuvan, koska ei ole varaa huoltaa niitä?

Monien kerrostalojen kunnostustoimenpiteet nostavat muiden kulujen rinnalla elämiskustannukset liian suuriksi, kun yhtiövastikkeet tai vuokrat nousevat kohtuuttomiksi.

Rakennuksia on kuitenkin huollettava ja ylläpidettävä, joten elinkustannukset on muilla keinoin pidettävä kohtuullisina ja inhimillisinä.

Kansalaispalkka on otettava vakavaan harkintaan varsinkin työttömien kohdalla. Nyt rahoja haetaan monilta eri tahoilta ja näiden eri tahojen ylläpitokustannukset ovat valtavia. Pitkäaikaistyöttömille voidaan tarjota vapaaehtoisuuteen perustuvasti mielekästä tekemistä yhteiskunnan hyväksi, ellei palkkatyötä pystytä järjestämään. Kaikilla pitkäaikaistyöttömillä ei ole kuntoutuksen tarvetta ja useimmat ovat toimeliaita ja osallistuvat esimerkiksi järjestötoimintoihin, itsensä kehittämiseen tms. Työttömän tilannetta on arvioitava kokonaisvaltaisesti, eikä vain tuijotettava työttömyyspäivien määrään.

Puolueemme pitää kohtuuttomana myös käytäntöä pankeissa: mitä enemmän on rahaa, sitä halvemmalla sieltä saa rahaa. Mitä vähävaraisempi on, sitä kalliimpaa lainaraha on. Jos nykyinen pankkikäytäntö ei pysty kuin luomaan lisää eriarvoisuutta, on meidän vakavasti harkittava ja kannustettava uudenlaisten rahoitusjärjestelmien synnyttämistä vähä- ja keskituloisille.

 

Rakennusten homeongelmat

Rakennuksissa oleviin homeongelmiin on tartuttava suurella vakavuudella. On olemassa paljon tutkittua tietoa siitä, kuinka haitallisia rakennusten homeet ovat terveydelle. Kenelle kuuluu vastuu, kun terveys menetetään, esimerkiksi homerakennuksessa työskentelemisen vuoksi?

Uudisrakentamisessa on ennaltaehkäisevästi huomioitava yhä enemmän se, ettei rakennuksiin pääse syntymään homeita. On mietittävä uudisrakentajien vastuuta, jos homeongelmia syntyy esimerkiksi 5 vuoden aikana rakentamisesta.

Hometalojen ostaja/myyjä oikeudenkäyntiprosesseja on nopeutettava ja helpotettava. Tällä hetkellä asioiden käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä ja aiheuttavat lisää inhimillistä kärsimystä osapuolille, jotka joutuvat asumaan väliaikaisissa asunnoissa ja samalla maksamaan kuluja asunnosta, jossa eivät voi asua.

Olisi kohtuullista esimerkiksi jäädyttää asumiskelvottoman asunnon kaikki kulut siksi aikaa, kunnes oikeudenkäynti on ohi. Asumiskelvottomuus on kuitenkin osoitettu aina terveysviranomaisen taholta.

Työllisyyden ja pienyrittäjien tukeminen

Äitiyslomista aiheutuvat kulut tulee ohjata valtion maksettaviksi. Tällä hetkellä naiset saatetaan eriarvoiseen asemaan työmarkkinoilla, koska äitiyslomista, raskauden aikana tulevista sairauslomista ja sijaisten palkkaamisesta syntyvät kulut kaatuvat työnantajien harteille. Pienyrittäjät joutuvat jopa ottamaan lainaa, jotta selviävät näistä kuluista. Nykytilanteen valossa on siten ymmärrettävää, että pienet yritykset eivät ota mielellään nuoria naisia työntekijöikseen. Kohdentamalla verorahojamme oikein, rahat tämän epäkohdan korjaamiseksi kyllä löytyvät.

Jos yhteiskunnan vastuulle tulevat myös pitkittyneiden sairauslomien kustannukset, päättäjillä herää entistä voimakkaampi halu edistää työssä olevien hyvinvointia ja terveyttä. Uudet, funktionaalisen lääketieteen ravitsemussuositukset, terveydenhoito ja terveyskäsitteet nousevat silloin suureen arvoon. Painopiste tulee olemaan aidosti ennalta ehkäisevässä työkyvyn ylläpidossa.

Pienyrittäjien tukeminen ja heidän kulujensa helpottaminen on avainasemassa työllisyyden kehittämisessä.

Puolueemme pitää erittäin tärkeänä uuden sukupolven innovatiivisen ajattelun lisäämistä palvelujen tuottamisessa. Monia vanhoja ammatteja poistuu ja uusia tarvitaan tilalle.

Työkäsitteen kehittäminen. Kotona tehty työ on arvokasta.

Puolueemme haluaa korostaa, että tärkeää työtä on myös palkkatyön ulkopuolella. Yhteiskuntamme tulisi enemmän arvostaa vapaaehtoistyötä, kotona tehtyä työtä vanhempana, omaishoitajana tai sukulaisten tai tuttavien lasten hoitajana. Luova työ ja henkinen työ ovat myös tärkeäitä yksilön itsearvostuksen ja itsensä kehittämisen kannalta. Palkkatyön ulkopuolella olevia on kannustettava enemmän kaikenlaiseen toimintaan, joka tuo onnellisuutta yksilölle itselleen sekä sen kautta heidän läheisilleen. Esimerkiksi joillekin kerrostaloissa asuville eläkeläisille saattaa riittää, kun he saavat osallistua omien voimiensa mukaan taloyhtiön kunnossapitoon. Vaikka pienen kukkapenkin hoitaminen pihalla voi tuoda iloa heille itselleen ja muille.

Vuokrataloissa asuvien yhteisvastuullisuutta on kehitettävä. Talojen ympäristöstä huolehtiminen kuuluu kaikille ja arvostusta vuokra-asuntoja kohtaan on lisättävä. Se, miten kohtelee yhteistä ympäristöä osoittaa miten arvostaa muita ihmisiä. Monissa vuokrataloissa on nähtävissä yleistä piittaamattomuutta ympäristön viihtyvyydestä.

Kaikki eivät ole talkooihmisiä, joten on tärkeää kannustaa toimimaan muut ihmiset huomioon ottaen ja olemaan roskaamatta. Ympäristön viihtyvyys on tärkeää hyvinvoinnin edistämistä.

 

Työ ja tunteet

Kristallipuolueessa ajatellaan, ettei työntekoa ja tunteita tule erottaa toisistaan. Näin ihminen on rehellinen paitsi itselleen, myös työssään kohtaamilleen ihmisille ja asioille. Tunteiden tukahduttaminen ja epäaito ihmisten kohtaaminen puolestaan sairastuttaa työyhteisöt, ja silloin varsinkin hoitoalalla työskentelevien ihmisten kohtaamiset jäävät kylmiksi.

Ensisijaisesti tulisi kehittää tunneälyä aina johtajistosta rivimiehiin, esimerkiksi koulutuksin ja työnohjauksin, jotta tunteita osattaisiin käsitellä oikein ja purkaa tarpeen tullen .

Tasapainon tila on niin työ-, kuin missä tahansa yhteisössä hukassa, jos kuvitellaan, että esimerkiksi johtamisen kulttuurin nimissä voidaan määrätä ja velvoittaa työ ja tunteet pidettäviksi erillään toisistaan. Tunteita syntyy ja niitä synnytetään joka hetki ja niiden kautta koetaan elämää. Tunteminen ja kokeminen ovat kaiken elämän ja kasvamisen perusta, joten on aika edesvastuutonta ohittaa elämässä asia, joka on oikeastaan kaiken ydin.

Työmaailma huutaa henkistä johtamista nykypäivänä. Kun työ- ja yksityiselämän tunnetilat ovat tasapainossa, ne tulevat toimimaan myös vastavuoroisuuden periaatteella toisiinsa nähden ja näin ollen tukevat toinen toistaan.

Ei tule sivuuttaa eikä erottaa ihmistä ja tuntemista työelämässä. Tulevaisuudessa tulevat voittamaan ne johtajat, jotka tämän oivalluksen itselleen “ostavat.”

 

Työhyvinvoinnin edistäminen

Ensisijaisesti hyvinvoinnin kehittäminen lähtee aina itsestä. Miten työntekijä itse voi ja millä asenteella hän katselee maailmaa? Miten antaa itseään kohdella, arvostaako itseään? Miten kohtelee toisia, arvostaako työkavereita? Haluaisiko olla itsensä työkaveri? Osaako sanoa ei, silloin kun työtaakkaa alkaa olla liikaa? Arvostaako työtään ja haluaako kehittää itseään sen tekemisessä?

Työhyvinvoinnin edistämiseen on satsattava entistä enemmän. Hyvinvoiva työyhteisö on tuottelias, luova ja sairauslomia on vähemmän kuin huonovointisessa työyhteisössä. Työntekijöiden vastuulla on oma hyvinvointi ja työntekijän tulee voida sanoa, kun ei jaksa tai kokee epäkohtia työssään. Työelämässä ovat usein vallalla pelot. Ei uskalleta kertoa omista tuntemuksista tai väsymisestä, kun pelätään työpaikan menettämisen puolesta. Työtä on vaikeaa kehittää, jos sen tekijät eivät kerro avoimesti epäkohdista.

On tärkeää, että ristiriidoista ja hankalistakin asioista voidaan puhua. Yhtä tärkeää on nähdä hyvät muutokset jo mielessään, eikä vain keskittyä negatiivisuuteen. Jokaisen olisi myös hyvä miettiä hyviä asioita työssään ja kuinka niitä voitaisiin lisätä. Innovatiivisuutta kehittämiseen.

Työnantajien vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä ovat muun muassa hyvä johtajuus, luottamus, taito kuunnella työntekijöitä ja ratkoa ristiriitoja, koulutusten sekä työnohjauksen järjestäminen. Työnantajan tulee järjestää työympäristö soveltuvaksi siihen työhön mihin sitä käytetään, niin että työntekijän terveys ei vaarannu ja työntekijä kykenee tekemään vaaditun työn sellaisella tavalla, kuin terveenä pysyminen vaatii. Yrityksen järjestämiä työoloja pitää valvoa tehokkaammin, erityisesti vuorotyön osalta. Yrityksen tulee järjestää vuorotyöntekijöiden työolot aina inhimillisiksi, ei niin että sairauslomien takia työntekijät joutuvat tekemään liikaa töitä, vaan niin, että työntekijöitä on aina tarpeeksi myös erikoistilanteista selviämiseen. Tarvittaessa töihin kutsuttavien työsopimukset tulee uusia vastaamaan heidän toteutuneita tuntejaan. Työntekijöiden ei pidä joutua vaatimaan lainmukaista palkkaa oikeustoimien kautta, vaan yritysten lain noudattamista pitää valvoa ja työehtosopimusten rikkomukset tulee saada rikoslain piiriin. Tämä on ainoa keino estää yrityksiä rikkomasta lakia.

Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen vaihtoehtoja luomalla

Kristallipuolue on luomassa uutta näkökulmaa terveydenhuoltoon siltoja rakentamalla. Puolueessa nähdään, että terveydenhoitokuluissa voitaisiin säästää runsaasti, mikäli oirekeskeisyydestä siirryttäisiin potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja länsimaisen lääketieteen rinnalle otettaisiin käyttöön muun muassa funktionaalisen lääketieteen oppeja, sekä huomioitaisiin kehon pH- tasapainoa (happo-emäs).

Myös monet terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat turhautuneet tekemään hoitotyötä, kun potilaiden hoidossa keskitytään vain oireisiin. Onkin tärkeää jakaa tietoa ja laajentaa ihmisten tietoisuutta siitä, että ei ole olemassa vain yhtä totuutta terveydenhoidosta ja hyvinvoinnin parantamisesta.

Me tarvitsemme länsimaista lääketiedettä ja sen koulutettuja osaajia. Varsinkin ensiapu, tehohoito ja kirurgia ovat kiitettävää luokkaa maassamme.

 

Tietoisuuden lisääminen täydentävistä hoidoista

Länsimaisessa lääketieteessä on vallalla ymmärtämättömyys esimerkiksi luonnonmukaisia lisäravinteita kohtaan, jotka ovat kuitenkin rinnastettavissa ruokaan. Lisäravinteita kielletään usein käyttämästä vedoten siihen, ettei niitä ole lääketieteellisesti tutkittu. Samaan aikaan ihminen voi kuitenkin nautiskella vaikka 4 litraa coca-colaa, kilon karkkeja ja sipsipussin päivässä lääkehoidon rinnalla. Tietoisuutta hyvien ja luonnonmukaisten lisäravinteiden turvallisuudesta on siis lisättävä.

Perusterveydenhuollon ja vaihtoehtohoitojen tulee integroitua, jolloin ihmistä hoidetaan kokonaisvaltaisesti eri hoitomuotoja yhdistellen. Esimerkiksi Saksassa homeopatia on jo tärkeä osa perusterveydenhuoltoa. Kansalaisten sekä hoitoalalla työskentelevien tietoisuutta terveydenhoidon eri mahdollisuuksista on lisättävä ja jokaisella kansalaisella on oltava oikeus valita itselleen sopiva hoitomuoto varallisuudesta riippumatta. Painotamme ihmisen omaa vastuun ottamista itsestä ja terveydestään, niin että ihminen voi itse valita hoitonsa länsimaisesta lääketieteestä, luonnonmukaisista hoidoista tai näitä yhdistelemällä. Tässä yhteydessä tarkoitamme ihmisiä, jotka eivät ole holhouksen alla. Lääkäri suosittelee, mutta potilas itse päättää.

Eniten tällä hetkellä tarvitaan työtä länsimaisen terveydenhuollon asenteiden muutoksessa suvaitsevampaan suuntaan, jos ihminen haluaa luonnonmukaisempaa hoitoa itselleen. Mitätöimällä ihmisen vapaata tahtoa, loukataan potilasta ja samalla tuhansia muita ihmisiä, jotka ovat saaneet apua terveyteensä ja hyvinvointiinsa täydentävistä hoidoista. Näihin ennakkoasenteisiin voidaan vaikuttaa sisällyttämällä perusterveydenhuollon parissa työskentelevien lääkärien ja hoitajien koulutukseen monipuolisesti tietoa erilaisista vaihtoehtoisista hoidoista. Yhteistyön eri hoitomuotoja tarjoavien ammattilaisten välillä tulee olla joustavaa.

Ihmiset ovat käyttäneet kautta aikojen luonnonmukaisia hoitomenetelmiä – jo paljon ennen lääketieteen kehittymistä – ja ihmiset tulevat niitä aina käyttämään. Perusterveydenhuollon rapistuessa ihmiset ovat yhä enemmän ottaneet taas vastuuta omasta terveydestään. Vaihtoehtona sille, että antaisimme perusterveydenhuollon rapistua entisestään on, että tuetaan ja kehitetään sitä integroimalla täydentäviä hoitoja sen rinnalle.

 

Oikeanlaisen ravinnon saannin tärkeys terveyden edistämisessä

Yleisten ravitsemussuositusten on siirryttävä talouskeskeisyydestä terveyskeskeisyyteen. Tämän hetken ravitsemussuositukset pohjautuvat elintarviketeollisuuden kannattavuuden ylläpitoon. Haluamme tukea ja edistää pienten tilojen kannattavuutta, sekä puhtaan ja luonnonmukaisen ravinnon tuottamista. Elintarviketeollisuuden tukemista voidaan painottaa luonnonmukaisemman tuottamisen suuntaan. Terveydenhuollossa on huomioitava ravitsemus olennaisena osana hoitoa ja terveenä pysymistä.

Funktionaalinen lääketiede hoitaa ihmisiä ravitsemuksen lähtökohdasta jatkuvasti. Esimerkiksi kroonisia sairauksia, kuten diabetesta ja allergiaa on hoidettu oikeanlaisella ravinnolla erittäin menestyksekkäästi.

Kyseenalaistamme nykyiset viralliset ravintosuositukset viljojen, maidon ja sokerien osalta. Rasvojen laatuun on kiinnitettävä huomiota suosituksissa rasvojen määrän rajoittamisen sijaan. Lisäaineita on vähennettävä. Huomiota pitää kiinnittää nykyistä enemmän vitamiini – ja hivenaineiden riittävään ja monipuoliseen saantiin.

Monipuolista, puhdasta ja lähellä tuotettua luomuravintoa on tarjottava päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja vanhusten hoitolaitoksissa yms. Jokaisella on oltava mahdollisuus valita itselleen sopivin ravinto ilman vaatimusta allergiatodistuksista. Jokaisella on oltava mahdollisuus valita esimerkiksi viljaton tai maidoton ruokavalio koulussa, jos se tuntuu oman kokemuksen mukaan sopivalta.

 

Lääketeollisuuden tiukemman ja puolueettoman valvonnan tehostaminen

Lääkkeiden tutkiminen tulisi siirtää puolueettomille tahoille. Tutkimustulosten tulisi olla kokonaisuudessaan kaikkien saatavilla. Lääkäreihin kohdistuvaa vaikuttamista lääkeyhtiöiden taholta on rajoitettava ja valvottava.

Puolueettoman tahon on tutkittava rokotteet placebo-kontrolloituina kaksoissokkotutkimuksina, joissa ei käytetä lumelääkkeenä toista rokotetta tai rokotteen sisältämiä apuaineita. Vastuu rokotteiden mahdollisista haitoista ja näiden korvaamisesta on oltava lääkeyhtiöillä itsellään, eikä valtiolla. Puolueeton taho tarvitaan myös toteuttamaan pitkäaikaisseurantaa rokotteiden vaikutuksista, sekä valtakunnallista tiedottamista rokotteista. Yksi vaihtoehto olisi perustaa laaja ja monipuolista osaamista omaava työryhmä, joka koostuu taloudellisesti ja muuten riippumattomista asiantuntijoista. Tämä työryhmä tutkisi monipuolisesti sekä jo rokotusohjelmassa olevat että uudet markkinoille pyrkivät rokotteet. Näin vältyttäisiin esim. Pandemrix- (sikainfluenssa) rokotteen kaltaisilta haitoilta ja valtion korvausvastuulta.

Puolueettomalla ja riippumattomalla työryhmällä tarkoitamme lääketeollisuudesta riippumatonta asiantuntijaryhmää. Jäseninä tällaisessa ryhmässä olisi länsimaisen lääketieteen edustajina lääkäreitä sekä farmakologian ammattilaisia, jotka eivät ole työskennelleet lääketeollisuuden tuotekehittelyssä. Lisäksi ryhmään kuuluisi muun muassa homeopatian ja funktionaalisen lääketieteen ammattilaisia. Puolueettomalla työryhmällä taattaisiin kansalaisille laaja ja monipuolisen seulan läpi kulkenut tieto rokotteista. Kritiikitön lääkevalmisteiden hyväksyminen ei ole kansalaisten etu.

Vasta saatuamme tietää lääkeaineesta tai rokotteesta tasapuolisesti niin hyödyt, lievät haittavaikutukset kuin mahdolliset vakavat haittavaikutuksetkin, voimme tehdä vastuullisen valinnan valmisteen käytöstä. Ihminen pystyy suhtautumaan lääkeaineen vakavien haittojen mahdollisiin seurauksiin paremmin, kun hän on ollut niistä tietoinen valintaa tehdessään. Vaikka vakavien haittojen mahdollisuus olisi pieni, täytyy niistä avoimesti tiedottaa. Näkemykseemme kuuluu oleellisesti, ettemme pidä ihmisiä prosenttilukuina, vaan jokainen yksilö on tärkeä. Valinnan vapauden tulee säilyä yksilöillä jokaisen kansalaisen itsemääräämisoikeutena.

Haluamme avointa ja läpinäkyvää, jokaista ihmistä kunnioittavaa toimintaa.

 

Luonnonmukaisten hoitojen ja lääkevalmisteiden tutkimustyön edistäminen

Tuloja luonnonmukaisesta osaamisesta ja sen kehitystyöstä

Valtion pitäisi tukea luonnonmukaisten hoitojen ja valmisteiden tutkimustyötä puolueettoman tahon toimesta. Näillä hoitomuodoilla, kuten esimerkiksi homeopatialla on hoidettu menestyksekkäästi muun muassa rokotehaittoja yhdessä ruokavalion kanssa. Puolueettomalla ja riippumattomalla työryhmällä tarkoitamme lääketeollisuudesta riippumatonta asiantuntijaryhmää. Siinä olisi jäseninä muun muassa länsimaisen lääketieteen lääkäreitä ja farmakologian professori, jotka eivät ole työskennelleet lääketeollisuuden tuotekehittelyssä. Mukana olisi myös homeopatiaan ja funktionaaliseen lääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä sekä kehon pH-tasapainon asiantuntijoita.

Puolueettomalla työryhmällä taattaisiin kansalaisille laajan ja monipuolisen seulan läpi käynyt tieto valmisteista ja siitä, että testattavat tuotteet ovat mahdollisimman luonnonmukaisesti valmistettuja.

Suomessa on paljon osaamista luonnonlääkinnän ja vaihtoehtohoitojen alalla, ja sitä on edistettävä ja kehitettävä monin keinoin. On nähtävä myös laajan osaamisen ja tuotekehittelyn potentiaalin myyminen ulkomaillekin ja sen kautta lisätulojen saaminen valtiolle. Ollaan ylpeitä osaamisestamme sen sijaan että piilotellaan ja häpeillään vaihtoehtoja.

Luonnonmukaisten syöpähoitojen kehittämistyötä on edistettävä. Muun muassa oikeanlaisesta sokerittomasta ravitsemuksesta ja lisäravinteista sekä tunteiden käsittelyjen ohjauksesta on ollut monelle apua paranemisessa. Näille paranemistarinoille ei anneta painoarvoa, koska ne eivät ole olleet ”virallisessa” valvonnassa. Länsimaisen lääketieteen tarjoamista hoidoista kieltäytyjiä tulee olemaan aina. Heille on tarjottava mahdollisuus vaihtoehtoisiin hoitomenetelmiin ja heille on tarjottava myös ”virallinen” valvonta, vaikka vastuu hoidosta kuuluisi kokonaan potilaalle. Näin saataisiin valvottua virallista ja kirjattua tietoa. Jos terveydenhuoltomme on oikeasti hyvinvoinnin asialla, sen täytyy olla kiinnostunut valvomaan potilaita ja Suomen kansalaisia niissäkin tapauksissa, kun perinteisistä hoidoista halutaan kieltäytyä. Vastuu on kuitenkin potilaalla itsellään.

Ruotsissa dosentti Mikael Björnstedt on tutkinut seleenin tehoa syöpäsolujen tuhoamisessa ja saanut erittäin hyviä tuloksia. Tutkimustyötä seleenin ja monien muiden luonnon aineiden käytöstä syöpähoidoissa on edistettävä. Yksi nykypäivän vahva vaikuttaja alalla on Dr. Robert O. Young, joka verinäytteitä mikroskoopilla tutkimalla on voinut todistaa ravinnon ja elämäntyylin vaikutuksen terveyteen. “Veri ei koskaan valehtele.” Elimistön pH-tasapainoon voidaan vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti oikeanlaisella ravitsemuksella sekä luonnonmukaisilla lisäravinteilla. Tätä pH-tasapainoa ei huomioida lainkaan nykyisessä länsimaisessa syöpähoidossa. Luonnonmukaiset hoidot ovat kuitenkin valtiolle paljon länsimaisen lääketieteen hoitoja edullisempia, ja kun ne käytettäessä todettaisiin tehokkaiksi, paremmiksi ja inhimillisemmiksi kuin nykymenetelmät, säästettäisiin terveydenhoidon kuluissa kansainvälisestikin miljardeja.

 

Mielenterveystyö ja henkisyyden ymmärtämisen edistäminen

On tärkeää, että mielenterveystyötä kehitetään, jotta turhia työikäisten eläköitymisiä voidaan välttää. Ihmisen työkyvyn säilyessä lisääntyy ihmisen elämänhallinta.

Hyvän mielenterveyden peruspilareita ovat terve itsetunto ja itsensä näkeminen arvokkaana, eli itsensä rakastaminen.

Mielenterveystyön on kehityttävä oirekeskeisyydestä kokonaisvaltaiseen hoitoon. Esimerkiksi lievässä masennuksessa on vältettävä lääkehoitoa, koska näissä tapauksissa lääkkeiden haitat ovat yleensä suurempia, kuin siitä saatu todellinen hyöty. Mielialalääkkeiden käytön runsasta lisääntymistä on kyseenalaistettava.

Lääkehoito ja perinteinen psykiatrinen sairaalahoito ovat erittäin tärkeitä muun muassa vakavissa psykoosisairauksissa, erilaisissa psykooseissa ja vakavissa masennustiloissa.

Hyvin olennaista hermostolle ja aivoillemme on se, millaista ravintoa syömme vauvasta vanhuuteen: onko kehomme jatkuvassa ”stressitilassa” syömämme ruoan vuoksi, saammeko riittävästi oikeanlaisia rasvoja, vitamiineja ja hivenaineita? Ravintoaineiden saanti ja oikeanlaisen ravitsemuksen merkitys ja tärkeys valitettavasti sivuutetaan vielä nykyisessä mielenterveystyössä. Perinteisen psykiatrisen hoidon rinnalle on saatava myös täydentäviä hoitoja muun muassa EFT-terapiaa sekä henkisyyden ohjauksen osaajia.

Tietoisuutta ihmisen henkisyydestä on lisättävä. Puolueessa näemme henkisyyden kuuluvan osaksi ihmisyyttä, tiedostaa ihminen sitä tai ei. Me olemme muutakin kuin fyysinen kehomme. Pienillä lapsilla henkisyys on yleensä avointa ja luonnollista. He elävät intuitiolla ja aistivat herkästi ympäristöään ja itseään. Lapsi rakastaa luonnostaan eläimiä ja luontoa ja on yhteydessä näihin. Intuitio, vaisto, sydämen ja omantunnon kuuntelu – millä sitä kukakin haluaa kutsua – sammutetaan usein kasvatuksen ja yhteiskunnassa vallalla olevien käsitysten tuloksena. Jos henkisyyden tiedostaminen herää uudelleen aikuisiällä, saattaa se olla hyvin hämmentävä ja voimakas kokemus. Ihminen saattaa kokea sen hyvin ahdistavaksi ja pelottavaksikin, jos lähellä ei ole ihmistä, joka osaa sanoittaa kokemuksia luonnollisiksi. Henkisyys koetaan monilla eri tavoilla ja lisäksi puhutaan tietoisuuden eri tasoista. Mitä enemmän oppii arvostamaan ja rakastamaan itseään sitä herkemmin alkaa kuunnella itseään ja sydäntään. Ihmisen psyyke käsitetään yhtenä “könttänä”, mutta se sisältää egon, mielen, ymmärryksen tason sekä henkisyyden. Jos ego hallitsee ihmisen toimintaa esimerkiksi pelkojen kautta ja huonon itsetunnon vuoksi, mutta omatunto ohjaa toisin, elää ihminen raskaassa ristiriidassa itsensä kanssa. Tämä aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia.

On puhuttu paljon siitä, että nuorten aikuisten sekä keski-ikäisten työikäisten eläköityminen mielenterveydellisistä syistä on lisääntynyt rajusti. Puolueessa näemme yhtenä oleellisena seikkana sen, että ihmisen henkisyyttä tai henkistä heräämistä ei ymmärretä ja henkiset kokemukset diagnosoidaan sairaudeksi. Henkisiä kokemuksia ovat muun muassa ne, kun ihminen alkaa aistia sisäistä ohjausta, alkaa aistia herkästi eri energioita (ihmisten tai ympäristön negatiivisia ja positiivisia energioita). Yhtäkkiä kaikki se, mitä on pitänyt totuutena, murtuu. Tämä saattaa olla ihmiselle psyykeä järkyttävä tunnekokemus samalla tavalla, kuin mikä tahansa suuri muutos elämässä. Henkisyyden huomioon ottaminen mielenterveystyössä on oleellista, jotta ihmisen luonnollista henkisyyttä ei sammuteta lääkkein. Myös vakavissa psykoositiloissa on huomioitava ihmisen henkisyys paranemisprosessissa.

Kuntouttavaa ohjausta ja -toimintaa on kehitettävä mielenterveyspotilaiden kanssa. Kaikille eivät sovi askartelukerhot. Esimerkiksi erilaiset rentoutumisryhmät tai itsenäisen rentoutumisen ohjaus lisäävät mahdollisuutta hiljentyä itsensä ääreen ja auttavat oppimaan kuuntelemaan itseä ja henkisyyttä.

 

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrittämisen ja palvelujen tarjonnan yhteiskunnallinen tukeminen ilman kilpailutuksen pakotetta 

Kehitysvammaisten, pitkäaikaismielenterveyspotilaiden ja pitkäaikaissijoituksessa elävien ihmisten pitää saada itse osallistua, vaikuttaa ja tehdä päätöksiä asumiseen, työ- ja päivätoimintaan sekä vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Jokaisella on oikeus asua, työskennellä ja elää rauhassa. Asumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan kuuluvia asioita ei pidä jatkuvasti kilpailutuksen myötä muuttaa.

 

Omaishoitajien tärkeän työn tukeminen

Omaishoitajien kotona tehtyä työtä on tuettava enemmän. Ennaltaehkäisevän työn tukitoimenpiteitä on lisättävä, silloin kun omaishoitajien tai vanhempien omat tukiverkot ovat riittämättömiä. Tällaisessa tilanteessa ovat erityisesti omaishoitajat, joilla ei ole lähellä sukulaisia, jotka voisivat välillä auttaa arjessa. Omaishoitajien rahallinen korvaus on myös tällä hetkellä liian niukka, verraten säästöihin, joita valtiolle syntyy, kun laitoshoitoa ei tarvitse järjestää. Varahoitopaikkoja tulisi kehittää ja järjestää omaishoitajien jaksamisen tueksi.

 

Huumeet ja lainsäädäntö

Erittelemme tässä seuraavassa huumeiden viihdekäyttöä ja lääkekäyttöä.

Huumeiden viihdekäyttö

Puolue pitää kaikkia huumausaineiksi luokiteltavia aineita ihmisille haitallisina. Huumeiden myyminen ja levittäminen on edelleen pidettävä lainvastaisena. Puolueessa ajatellaan huumeiden käyttäjien olevan olosuhteiden uhreja. Huumeiden käyttöön ajaudutaan moninaisten syiden vuoksi. Koska huumeiden käyttäjät ovat uhreja, emme näe järkevänä käytön kriminalisointia. Jos huumeiden käyttäjä päättää aloittaa päihteettömän elämän, on hänen yhteiskuntaan paluunsa erittäin vaikeaa, koska huumeiden käytöstä on kertynyt hänelle rikosrekisteri. Esimerkiksi on kohtuutonta, että muutaman kerran kannabiskokeilu (ja tästä merkintä rikosrekisterissä) saattaa estää työllistymisen tulevaisuudessa.

Emme pidä kannabista harmittomana päihteenä, niin kuin emme alkoholin suurkulutustakaan. Realistinen ja monipuolinen valistus huumeiden käytön riskeistä on tärkeää terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisyä. Tärkeää on myös perheiden henkinen tukeminen perheen kriiseissä sekä lasten ja nuorten terveen itsetunnon kehityksen ja itsensä arvostamisen tukeminen. Jos itsetunto on terve, niin silloin yksilö ei halua vahingoittaa itseään.

Pidämme harmillisena kehityksenä, että huumeiden käyttöä fantasioidaan ja siitä luodaan nuorille harmittomia mielikuvia netissä monilla foorumeilla. Realistinen ja rehellinen uutisointi on tärkeää. Peräänkuulutamme vastuuta kaikille tiedonjakajille. Kannabiksen viihdekäyttöä on markkinoitu nuorille täysin harmittomana päihteenä, mutta se esimerkiksi aiheuttaa joillekin masennusta, tylsistymistä ja jopa psykooseja runsaammin käytettynä. Nämä tosiasiat halutaan kieltää nuorilta, ja koemme tämän surullisena. Uskomme, että nuorten lisääntyneeseen eläköitymiseen ja syrjäytyneisyyteen on yhtenä osatekijänä kannabiksen viihdekäytön runsas lisääntyminen.

Huumeiden käyttäjien vastuuta omista teoistaan on myös korostettava, eikä vain uhrina olemisen asemaa. Varsinkin vahvojen huumeiden käyttöön tulee jossain vaiheessa mukaan rikollisuus, kun tarvittavan päiväannoksen hankkiminen rahoitetaan varastamalla.

 

Lääkinnällisestä kannabiksesta hyötyvät potilaat

Lääkekannabiksen saaminen on yhä hyvin vaikeaa ja vain harvat lääkärit suostuvat kirjoittamaan reseptejä. Byrokratiaprosessi on monimutkainen eikä Kela korvauksia myönnetä. Lääkekannabiksesta ovat hyötyneet muun muassa MS-potilaat. Kristallipuolue toivoo avointa ja julkista keskustelua päättäjien kanssa, faktojen pohjalta, potilaiden oikeudet huomioiden.

Esimerkiksi opiaatit luokitellaan myös huumeiksi ja ovat viihdekäytössä erittäin vaarallisia. Mutta vakavien kiputilojen hoidossa valvotusti annettuina niistä on suurta apua potilaille ja riskit voidaan minimoida.

Ennaltaehkäisevän työn ja avopalvelujen kehittämistoimenpiteet, joilla säästetään kuluja korjaavan- sekä erityishuollon tasoilta

Kristallipuolueessa pidetään ennaltaehkäisevän työn peruspilareina elämän joka vaiheessa terveyttä tukevan ravinnon saantia ja yksilön itsensä arvostusta ja sen oppimista. Nykyään tarjotaan liian usein oireiden hoitoon ensisijaisesti lääkkeitä, kun viisaampaa olisi lähteä kartoittamaan ensin ruokavaliota, elintapoja ja elämäntilannetta.

Ihmisenä olemisen perustarpeet ovat samat elämänkaaren eri vaiheissa: rakastaa ja tulla rakastetuksi, osallistua, liittyä, kuulua johonkin ja olla ihmisenä kokonaisuus.

 

Lapsiperheiden tukeminen kevyin avohuollon tukitoimenpitein

Ennaltaehkäisevä työ on ensisijaista. Yksinhuoltajaperheitä sekä perheitä, joilla ei ole omaa tukiverkostoa on tuettava kevyin avohuollon tukitoimenpitein esimerkiksi tarjoamalla lastenhoitoapua. Tukiperheitä voisi olla myös lapsille, joilla ei ole erityisongelmia. Kaikki eivät ole halukkaita ottamaan ns. ongelmaperheiden lapsia hoitoonsa, mutta haluaisivat ottaa ns. tavallisia lapsia hoitoon vanhempien jaksamisen helpottamiseksi. Perheiden kouluttamisen näihin kevyisiin tukitoimiin on oltava helppoa ja sujuvaa. Edelleen on noudatettava yleisiä ohjeistuksia lasten kanssa työskentelevistä, muun muassa on esitettävä rikosrekisteri, jottei valituilla ole lapsiin kohdistuvia rikoksia.

Avoimen varhaiskasvatuksen palvelumuotoja ja erilaisia muitakin kohtaamispaikkoja on kehitettävä lapsiperheiden tukemiseksi. Avoimissa päiväkodeissa vanhemmilla on mahdollisuus tavata muita vanhempia ja saada vertaistukea vanhemmuuteen henkilökunnan tuen lisäksi.

 

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Syrjäytyneistä puhuttaessa tarkoitamme ihmisiä, jotka ovat olleet pitkään työttöminä ja joilla on lisäksi itsetuhoista käyttäytymistä. Siihen liittyy usein runsasta päihteiden käyttöä, rikollisuutta sekä omasta hyvinvoinnista piittaamattomuutta.

Vapaa-ajan käyttöön sekä kulttuuriin ja harrastuksiin satsaaminen ovat oleellisia asioita syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Varhaisen puuttumisen malleja tarvitaan, jotta syrjäytymisvaarassa olevat tunnistetaan ajoissa. Jokainen syrjäytynyt tulee kalliiksi yhteiskunnalle.

Syrjäytymisvaarassa oleville ja jo syrjäytyneille on laadittava yksilöllistä sopeutumisohjausta. Tässä keskeisenä asiana on oppia arvostamaan ja kunnioittamaan itseään.

Oman arvostuksen kautta herää tavoitteellisuus omaa elämää kohtaan ja silloin yksilö ei enää halua vahingoittaa itseään. On myös huomioitava, että jokaiselle ei sovi perinteinen kirjoista opiskelu. Lisäksi tulee ottaa huomioon nuoren elämäntilanne, ja sen pohjalta arvioida, millaiseen toimintaan hänellä on voimavaroja. Koulutuskeskeisyys ei ole aina yksilöä palvelevaa.

 

Kulttuuri ja liikunta – tärkeä osa elämää

Kulttuurin, liikunnan ja ylipäätänsä luovien asioiden harrastamisen on todettu kautta aikojen edistävän ihmisen hyvinvointia. Puolueemme haluaa tukea monipuolista tarjontaa kaikille. Harrastusmahdollisuuksia on oltava tarjolla myös vähävaraisille.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut koetaan tärkeiksi. Ne ovat haluttuja ja niitä käytetään runsaasti. Palvelujen arvioidaan ylläpitävän ja edistävän kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ehkäisevän sosiaalisia ongelmia. Hyvinvointi on selvästi yleisin yksilöllinen motiivi harrastaa kulttuuria ja liikuntaa. Tällöin harrastamiseen liittyy yhtä lailla fyysisen kunnon kuin mielenterveyden ylläpitäminen.

Keskittäminen, palveluiden rajalliset käyttöajat sekä hintojen korotukset ovat kuitenkin tekijöitä, jotka heikentävät palvelujen laajapohjaista käyttöä.

 

Kristallipuolueen näkemyksiä vanhuudesta

Koska meillä on koko ajan kasvava vanhusväestö, on ensisijaisen tärkeää, että heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan huolehditaan paremmin. Näin toimittaessa vanhukset tarvitsevat yhä vähemmän laitoshoitoa.

 

 • Sairastumisen ennaltaehkäisy esim. ruokavalio, liikunta ja kulttuuritarjonta vanhuksille.
 • Vanhempi työntekijä voi olla kullanarvoinen työyhteisöissä.
 • Joustavuus eläkkeelle siirtymisessä ja siirtymävaiheessa tukeminen.
 • Vanhusten terveyden- ja sairaanhoidon parantaminen.
 • Ihmisarvoinen ja arvokas elämä jokaiselle viimeiseen hengenvetoon asti.
 • Osallisuus ja osallisena oleminen yhteiskunnassa ja yhteisöissä.
 • Vanhusten avo-, hoiva- ja laitoshoidon kehittäminen.
 • Välittämisen kulttuurin lisääminen kaikilla tasoilla; myös ihan ruohonjuuritasolla esim. naapuriyhteisöt. Ihmisen yksinäisyys on iso ongelma nyky-yhteiskunnassa ja eritoten vanhuksilla.
 • Vanhusten asuminen; kotona asumisen mahdollisuuksien kehittäminen, erilaisten yhteisöasumisten luominen (eri ikäiset turvallisesti ‘saman katon alla’), edullisempia asumismahdollisuuksia.
 • Lisää vaihtoehtoja ja erilaisia hoitomenetelmiä eri tilanteisiin vanhusten hoivaan. Esimerkiksi eläimet vanhusten hoivakodeissa.
 • Vanha ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus ja tarpeet ovat kaikilla alueilla.
 • Ihmisestä välittämisen kulttuurin lisääminen. Vanha ihminenkin haluaa tanssia, rokata, maalata, piirtää, tehdä savitöitä, musisoida, käydä teatterissa, mennä metsään, käydä ravintolassa, matkustaa, lukea, kirjoittaa, bilettää, nauraa, hassutella, leikkiä, rakastaa ja tulla rakastetuksi.

Vanhana oleminen, vanhuus, pitää jokaisen arvottaa uudelleen: on arvokasta olla vanha. Pitää ottaa huomioon, että vanhukset eivät ole samanlaisia, vaan jokainen omanlaisiaan tärkeitä yksilöitä elinkaaren loppuun asti. Jokaisella yksilöllä on erilaisia tarpeita ja jokaisen on saatava olla arvokkaasti erilainen loppuun asti.

Vanhukset ovat esimerkiksi monien eri kulttuureiden edustajia ja ovat eri lailla seksuaalisesti suuntautuneita kuten missä tahansa ikäluokassa. Elinkaaren loppua kohden mentäessä on tärkeää, että jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkaaseen saattohoitoon.

Nykyisen vauhdikkaan teknologisen kehityksen pyörteissä on myös huomioitava vanhukset ja järjestettävä heille koulutuksia. Kaikilla ei ole omaisia avustamassa näissä asioissa. Uusien teknologisten asioiden ja käytäntöjen tullessa voimaan, olisi huomioitava myös vanhusväestö ja se, ettei heille synny lisäkuluja osaamattomuuden vuoksi.

 

Eläkeiän nostaminen

Puolueen näkemyksen mukaan nykyinen eläkekäytäntö on toimiva. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja nuoren väen työttömyystilanteen huomioon ottaen on työtä painotettava enemmän nuoriin kuin eläkeiän kynnyksillä oleviin. Nuorten syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi, koska nuoret eivät mahdollisesti pysty työelämään missään elämänvaiheessa, jos he putoavat pois yhteiskunnasta jo nuorina.

Väkivallattomuus

Väkivallattomuuden opettaminen lähtee vauvasta: kuinka perheessä puhutellaan toisia, kuinka vauvaa kohdellaan ja kuinka hänen tarpeisiinsa vastataan. Vaikka vauva ei vielä ymmärräkään kaikkea, hän oppii tulkitsemaan tunnetiloja ja vallitsevaa energiatilaa (myönteinen vai kielteinen) perheessä, jossa hän elää. Vastuu väkivallattomuuden opettamisesta kuuluu ensisijaisesti vanhemmille lapsen varhaisiästä aikuisuuteen. Jos lapsella esiintyy toistuvaa väkivaltaisuutta harmonisesta ympäristöstä huolimatta, on perheen hyvä hakea apua varhaisessa vaiheessa ja apua olisi oltava tarjolla joka kunnassa.

 

Varhainen puuttuminen väkivaltaisuuteen

Vanhemmuusvalmennusta. Auttamista tuomitsemisen sijaan. 

Vanhemmuus on tällä hetkellä monilla hukassa. Lapsille ei uskalleta sanoa ‘ei’ ja lapset joutuvat mittaviin ongelmiin päiväkodeissa ja kouluissa, kun heille asetetaan rajoja. Päivähoidosta kuulee surullisen paljon tarinoita, joissa lapset rajoittamistilanteissa ovat esimerkiksi uhanneet tappaa hoitajan tai itsensä. Sama kuvio toistuu myös lastenpsykiatrisilla osastoilla sekä koulumaailmassa, kun lapset eivät kestä luonnollista rajoittamistilannetta tai yhteisön sääntöjen noudattamista. Toinen surullinen ääripää ovat vanhemmat, jotka alistavat lapsiaan jatkuvasti kieltämällä ja lapset oppivat, etteivät he ole mitään.

Vanhemmuusvalmennusta sekä varhaisen puuttumisen malleja tarvitaan niissä tapauksissa, kun lapsella huomataan suuria käytösongelmia. Rajattomat tai alistetut lapset eivät epäröi käydä aikuisten kimppuun, haukkua, sylkeä, raapia, repiä, tai uhkailla heitä rajoittamistilanteissa. Monet yhteisöt ovat neuvottomia väkivaltaisten lasten suhteen, kun keinot väkivaltaisuuteen puuttumiseen ovat vähäiset, varsinkin jos vanhemmilla ei herää huoli lapsen väkivaltaisesta käyttäytymisestä.

Meillä on syytä suureen huoleen ja sydämellä tekemistä tarvitaan paljon. Mielestämme sydämettömät ja asiattomat huostaanototkaan eivät ole ratkaisu ja niillä saadaan aikaan vain suurempaa vahinkoa. Huostaanotot ja sijoitukset voidaan tehdä kaikkia osapuolia kunnioittaen ja sydämellä tehden. Nekin on tehtävä viipymättä silloin, kun lapsilla on todellinen väkivallan ja terveyden vahingoittumisen uhka kotona. Lasten turvallisuus on taattava kaikin tavoin.

Ihmisten on tiedostettava yhä paremmin, mikä on hyväksyttävää käytöstä, mikä ei. Minkälainen kohtelu kuuluu pyyteettömään rakkauteen, mikä ei. Monilla on itsearvostus hukassa, koska lapsuudenkodista on opittu huonoja malleja siitä, miten puolisoa saa kohdella ja miten tulee hyväksyä itseään kohdeltavan. Haluamme ihmisten yhä enemmän oppivan arvostamaan itseään ja tiedostamaan, että he ansaitsevat vain parasta kohtelua. Minkäänlainen alistaminen, väkivalta tai uhkailu ei kuulu terveeseen parisuhteeseen, joka perustuu tasapainoiseen rakkauteen ja toisen kunnioittamiseen.

Yhteiskunnassamme on oltava kattava turvakotiverkosto perheväkivallan uhreille. Tärkeää on myös kokonaisvaltainen hoito tai terapia väkivaltaa toteuttaneille.

 

Kouluissa ja työyhteisöissä esiintyvä väkivalta

Väkivallattomuutta on edistettävä kaikin tavoin. Monilla lapsilla hämärtyy käsitys väkivallasta, kun puhutaan kiusaamisesta esim. potkimisen, lyömisen ja tavaroiden tuhoamisen yhteydessä. Henkisestä väkivallasta on myös puhuttava vakavana väkivallan muotona.

Työyhteisöissä tapahtuvaan henkiseen sekä fyysiseen väkivaltaan on otettava käyttöön matalan kynnyksen puuttuminen ja auttamiskeinoja on kehitettävä kaikin keinoin. Kenenkään henkilökohtaisia kokemuksia ei tule vähätellä ja konfliktit tulee selvittää kaikki osapuolet huomioon ottaen. Apua on tarjottava niin väkivallan uhreille kuin tekijöille.

 

Lasten hyväksikäytön ehkäiseminen

Vanhemmille, sekä kaikille lasten kanssa työskenteleville on lisättävä tietoutta lasten hyväksikäytön riskeistä sekä hyväksikäytön merkeistä esimerkiksi koulutuksin ja vanhempainilloissa. Haluamme puolueessamme korostaa lasten turvakasvatuskoulutuksen tärkeyttä. Sen olisi sisällyttävä niin neuvoloiden, päiväkotien kuin koulujen opetus- tai ohjeistussuunnitelmiin. Lasten turvakasvatuskoulutuksessa lapsille opetetaan, mikä on sallittua kanssakäymistä aikuisten kanssa ja mikä ei. Kuka saa koskettaa mitenkin ja kuka ei. Oleellisena osana opetetaan oman kehon arvostamista ja koskemattomuuden kunnioittamista.

Koulutusten sisältöjen kehittäminen

Olemme olleet pitkään kasvavien haasteiden edessä peruskoulumaailmassa. Erityisoppilaiden määrä on lisääntynyt ja heidän integroimisensa normaaliluokkiin on haastavaa. Koulumaailmaa ja oppimismenetelmiä ja ainesisältöjä on kehitettävä niin, ettei kaikkea erilaisuutta tarvitse lääkitä pois. Tunteet kuuluvat elämään, ja ovat tärkeitä oppaita omassa kasvussamme.

Koulun on opetettava monipuolisesti erilaisuuden hyväksymistä ja toisen ihmisen tasavertaista kunnioittamista. Koulussa uskonnon sijaan tulee opettaa elämänkatsomustiedollisia asioita ja esitellä puolueettomasti eri uskontoja, jonka yhteydessä käydään läpi myös maamme valtauskonto.

Opetussuunnitelmaan täytyy lisätä ympäristön tutkimista ja hoitamista esimerkiksi rakentamalla kouluihin omia puutarhoja tai kasvihuoneita, joita oppilaat hoitavat. Tästä on esimerkki jo Hollannissa, jossa jokainen 10-vuotias saa koulusta oman viljelypalstan. Tämä lisää kunnioitusta sekä tietämystä ruokaa ja ympäristöä kohtaan.

Historiaa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa ja ympäristötietoa tulisi opettaa enemmän tiedonhaun näkökulmasta ko. aineiden kokeissa. Vanhan mallin oppikirjatietojen ulkoa opettelu ei sovi kuin pienelle määrälle oppilaita. Tuetaan mieluummin oppilaan oppimista siten, että hän omaksuu ja sisäistää itselleen ne asiat ja tiedot, jotka ovat hänelle ominaisimpia ja tarpeellisia hänen elämässään. Tiedonhaun harjaantuminen on ensisijaisen tärkeää nykymaailmaan kasvettaessa ja että oppii erottamaan mikä tieto on oikeaa ja mikä valheellista. Ulkoa opettelua ja muistiharjoitteita tulee automaattisesti monissa muissa akateemisissa oppiaineissa.

Taideaineet ja liikunta on arvioitava ilman arvosanoja. Lukuvuoden lopulla opettaja kävisi kunkin oppilaan kanssa keskustelun esimerkiksi koskien taideaineita ja liikuntaa – millaista on ollut, millaiset asiat ovat tuntuneet itselle helpoilta oppia ja millaiset asiat lapsi kokee itse haasteellisina. Näin sosiaaliset taidot kehittyisivät, ja ennen kaikkea: oppilas saisi kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksen, kun opettaja kohtaisi jokaisen omana yksilönään ja ottaisi myös hänen mielipiteensä huomioon.

Tässä ajassa kasvava lapsi ja nuori tarvitsee ennen kaikkea tukea ja ohjausta ajattelutaitojen, sosiaalisten taitojen ja terveen itsetunnon kehittämiseen. Ei saisi olla vain aikuisten oikeus saada itselleen elämäntaidon- tai muuta valmennusta.

Uuden ajan lapset ja nuoret ovat jo monessa taidollisessa asiassa pidemmällä kuin yksikään meistä keski-iän saavuttaneista. Taidoista kohdata toinen ihminen alati sähköistyvässä maailmassa, pysähtyä hektisen elämän keskellä ja tunnistaa omat tunteet ja ymmärtää niitä, on koulumaailmassa pulaa.

Esimerkiksi lapsille suunnatusta mindfullness-opetuksesta on saatu hyviä tuloksia maailmalla, ja sitä kokeillaan kerhomuotoisena ainakin Hämeenlinnassa. Vaihtoehtoja on monia, kunhan astuisimme edes yhdelle niistä ja saattelisimme jälkikasvumme sellaiseen rakastavaan ja hyväksyvään maailmaan, jossa itsekin haluamme elää.

Jos nykyiset luokkakoot tekevät tämän kaltaisen toiminnan mahdottomaksi, on syytä tehdä asialle jotain. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme ja heihin kannattaa sijoittaa.

 

Elämäntaitojen opettaminen kouluissa

Oppiaineiden lisäksi tulisi opetussuunnitelmiin lisätä elämäntaitojen opettamista. Kuinka opitaan rakastamaan ja arvostamaan itseä ja sen kautta opitaan arvostamaan muita olevaisia ja ympäristöä.

Kuinka tulee kohdella puolisoa, eläimiä, kuinka käsitellään rahaa, kuinka ollaan ja huomioidaan ystäviä. Kuinka selvitään ongelmatilanteista, kuinka löydetään ystäviä, kuinka löydetään elämänsä tarkoitus. Monet aikuisetkaan eivät vielä tiedosta tänä päivänä, että vaihtoehtoja on aina olemassa, jos elämä on umpikujassa. Jos vaihtoehdot tiedostaa jo lapsena, on moninkertaisesti paremmat mahdollisuudet saavuttaa onnellinen ja tasapainoinen aikuisuus myös vastoinkäymisien kohdatessa.

Rakkauden osoittaminen ja ilmentäminen ei ole ihan itsestään selvää, mutta rakkauden taitoja voi opetella läpi koko elämän. Vuorovaikutustaidot, kohtaamisen taidot, kuuntelemisen taidot, elämäntaidot, tunneälytaidot, tunnekasvatus, tapakasvatus, itsetuntemus. Näitä asioita tulisi lisätä kaikkiin koulutusohjelmiin lapsesta lähtien.

Katsekontakti, hymy, kättely, halaaminen, koskettaminen, hyvät sanat, ystävällisyys. Kaikkien käyttöön kaikkialla, missä ihminen kohtaa toisen ihmisen. Lämmin sydänenergia jokaiseen kohtaamiseen.

 

Asumme saman taivaan alla – Monikulttuurisuus – Interkulttuurisuus

Maassamme on asukkaina paljon eri kulttuurien edustajia ja heitä tulee olemaan. Puolue painottaa eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien ihmisten tasa-arvoista rinnakkaiseloa. Monikulttuurista ilmapiiriä ja hyviä etnisiä suhteita on vahvistettava luomalla erilaisia mahdollisuuksia ihmisten kohtaamisille. Kotouttamisessa on tärkeää perheiden hyvinvoinnin turvaaminen. Lapset voivat hyvin, kun vanhemmat voivat hyvin. On kehitettävä perheille erilaisia arjen kohtaamispaikkoja; esimerkiksi avoimia päiväkoteja.

Työllistymistä on edistettävä. Avain työelämään on riittävä suomen kielen taito. Suomen kielen opetusta on lisättävä. Erilaisia koulutusmahdollisuuksia on lisättävä. Jokainen ihminen on arvokas ja jokaisen kansalaisen osallisuus, toiminta ja työpanos on maallemme tärkeä.

Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys kotouttamisessa. Varhaiskasvatuksen piirissä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset ja suomalaiset lapset oppivat elämään yhdessä. Erilaisuudesta tulee arkea. Sekä varhaiskasvatus että perusopetus ovat tärkeitä monikulttuurisuuskasvatuksen kenttiä. On vahvistettava lasten ja nuorten taitoja elää monikulttuurisessa ympäristössä ja kohdata erilaisuutta. On panostettava globaalikasvatukseen ja maailmankansalaiseksi kasvamiseen.

Puolue pitää tärkeänä aktiivista ja positiivista kulttuurien välistä vuorovaikutusta, johon kuuluu dialogi ja toisilta oppiminen. On vahvistettava interkulttuurista osaamista kaikilla inhimillisen toiminnan tasoilla; varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa, työelämässä.

On omattava taitoja, joiden avulla pystymme avoimin mielin kohtaamaan itsellemme vieraita kulttuureja ja on ohjattava myös kunnioittamaan oman maamme kulttuuria. Enää ei riitä pelkkä tieto muista kulttuureista, vaan tarvitaan syvempää ymmärrystä ja aitoon dialogiin asettumista kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa. Ensin jokaisen ihmisen on kuitenkin tunnettava itsensä, oma arvomaailmansa ja kulttuuritaustansa. Oman kulttuuriperinnön arvostaminen on tärkeää. Vähemmistöjemme oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin on edistettävä.

Rasismiin ja syrjintään on oltava nollatoleranssi. Rauhaa, rakkautta ja suvaitsevaisuutta syrjinnän ja eripuran sijaan. Kouluissa ja työelämässä on oltava keinoja ennakkoluulojen ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Rakkauden osoittamista ja toisista ihmisistä välittämistä on lisättävä kaikilla inhimillisen elämän olemisen, toiminnan ja kohtaamisten näyttämöillä.

 

Moninaisuus on rikkautta – erilaisuus on voimavara.

NATO ja maanpuolustus

Puolue pitää nykyistä puolustusjärjestelmää toimivana, koska Suomi pystyy nyt itse päättämään siitä, mihin operaatioihin osallistuu. Jos Suomi kuuluisi Natoon, voitaisiin meille määrätä operaatioita, jotka voisivat olla motiiveiltaan vääriä. Natoon yhteensopiva kalusto Suomella on, joten siitä ei synny lisäkustannuksia. Kantamme on, että emme halua Suomen liittyvän Natoon.

Maanpuolustus kokee lähivuosina muutoksia. Uudet sukupolvet ovat yhä tietoisempia siitä, ettei tulevaisuuden sotia enää ratkaista metsissä.

Näkemyksemme on, että tulevaisuudessa maanpuolustusta on kehitettävä enemmän katastrofien pelastustoimien ja rauhanturvaamisen näkökulmista. Silloin innostusta maanpuolustukseen riittää enemmän uusillakin sukupolvilla.

Rajanaapureihin säilytämme parhaat suhteet, kun käymme heidän kanssaan avointa kauppaa ja olemme sotilaallisesti puolueettomia ja sitoutumattomia.

 

EU ja finanssipolitiikka

Toivomme EU:n toteuttavan Kristallipuolueen tavoitteiden ja fokuksen kaltaista politiikkaa. Kaikessa päätöksenteossa on aina huomioitava luonnonmukaisen ja ympäristöystävällisen tuottamisen edistäminen ja ihmisten hyvinvoinnin tulee olla ensisijainen.

EU on ajanut jo paljon hyviä ihmisoikeusasioita Euroopassa. Ongelmaksi byrokratisoituneessa EU:ssa näyttää kuitenkin muodostuneen korporaatio- ja virkamiesvallan kasvaminen yli EU-parlamentin ja siten ohi demokratian. Käytännössä, mitä suuremman hallintoalueen toimielin vanhassa maailmassamme on ollut, sitä enemmän harvainvaltaa ja vähemmän paikallista demokratiaa.

Jos EU vielä lisää taloudellista eriarvoisuutta ja kasvattaa tuloeroja, on vakavasti harkittava siihen kuulumista. EU:sta irtautumalla itsenäisin kansallisin päätöksin pystyisimme todennäköisimmin käytännössä palauttamaan oikeudenmukaisemman hyvinvointiyhteiskunnan. Maailmanlaajuisen yhteistyön kehittämisen tulisi tällöin tapahtua itsenäisten kansallisvaltioiden yhteisin päätöksin, kuten YK:ssa.

Pankkien ja sijoittajien vastuusta on puhuttava. Heidän virheidensä maksajana ei voi olla tavallinen kansa, joka näin maksaa hyvinvoinnistaan. Rahanluontioikeus markkinavetoisena, eli yksityispankkien monopolina, ei ole johtanut rahoituksen kohdistamiseen yhteiskunnan kannalta tarpeellisiin kohteisiin, vaan yksityispankkien oman hyödyn ja voiton tavoitteluun. Tämä on omalta osaltaan lisännyt tuloerojen kasvua ja pääomien keskittymistä.

Oma valuutta mahdollistaisi oman itsenäisen finanssipolitiikan, mikä olisi Suomen kansantaloudelle edullisempaa. Lisäksi oman itsenäisen keskuspankin suoran valtion rahoitusoikeuden palauttaminen on ainoa tie pois valtion ulos velkaantumisesta. Tämän demokraattisen rahanluonnin tavoitteen toteuttaminen käytännössä vaatisi sekä eroa EU:sta että eurosta. (Vertaa Norjan ja Islannin tilanne.)

Kristallipuolueen pitkänajan tavoite on rahaton yhteiskunta, kunhan sydäntietoisuutemme on riittävällä tasolla. Joka tapauksessa Suomen asioiden päätäntävallan on viime kädessä oltava Suomen valtiolla ja sen kansalaisilla. EU:n suosituksia ja direktiivejä on sovellettava maahamme kutakin kerrallaan omaa sydäntä ja järkeä käyttäen.

USA:n ja EU:n välinen VAPAAKAUPPASOPIMUS eli TTIP (Transatlantic Trade and Investement Partnership)

Jotta voisimme muodostaa selkeän kannan valmisteilla olevasta vapaakauppasopimuksesta, meillä tulisi olla enemmän tietoa sen sisällöstä. Toistaiseksi sopimusta on valmisteltu suljetuin ovin, joten mielipiteet perustuvat lähinnä oletuksille. Ensimmäiseksi tulisikin saada muutos tähän ja sopimuksen valmistelu tehdä avoimesti kansalaisia ja sidosryhmiä kuunnellen. Euroopan komission internetin kautta järjestämä avoin kuuleminen sopimukseen sisältyvästä investointisuojasta ei vastaa toteutukseltaan demokratian periaatteita. Jotta näin isosta ja kansalaisten elämään suuresti vaikuttavasta asiasta voitaisiin päättää, sopimusneuvottelut tulisi käydä avoimesti ja aiheesta käydä keskustelua niin, että kaikilla kansalaisilla olisi selkeä käsitys mahdollisen sopimuksen vaikutuksista. Lisäksi tulisi järjestää kansanäänestys sopimuksen hyväksymisestä.

Tähän mennessä saadut tiedot sopimuksen sisällöstä herättävät monenlaista huolta. Investointisuojan myötä ulkomaisilla yrityksillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus haastaa valtioita oikeuteen, mikäli valtion lainsäädäntö estää yritystä saamasta maksimaalista voittoa. Esimerkiksi eräs tupakkayhtiö haastoi hiljattain Australian valtion korvauksiin, koska valtion tupakkalainsäädännön markkinointisäädökset pienentävät yrityksen näkemyksen mukaan heidän voittojaan. Vastaavia tapauksia on maailmalla sadoittain ja tultaisiin todennäköisesti näkemään Suomessakin. Kyseiset tapaukset ratkottaisiin välimiesoikeudessa, jonka puolueettomuus on vähintäänkin kyseenalainen ja jonka päätöksistä ei voi valittaa. Investointisuojan lisäksi huolta ovat herättäneet mm. uhkakuvat työntekijöiden oikeuksien ja yksityisyydensuojan heikkenemisestä vapaakauppasopimuksen myötä.

Nämä kaikki tekijät huomioon ottaen Kristallipuolue kannattaa täydellistä avoimuutta tämän kaltaisten sopimusten valmistelussa, sekä kansanäänestystä mahdollisen sopimuksen hyväksymisestä. Mikään sopimus ei kuitenkaan saa heikentää työntekijöiden asemaa tai yksityisyydensuojaa maassamme, eikä antaa ulkomaisille yrityksille mahdollisuutta kävellä kansallisen lainsäädännön yli.

 

Lopuksi

” Mikään ei muutu, ennen kuin opimme rakastamaan itseämme ja antamaan anteeksi myös heikkoutemme ja itsellemme tekemämme vääryydet niin kuin myös toisten tekemät vääryydet meitä kohtaan. Se ei tarkoita alistumista huonoon kohteluun, vaan anteeksi antamalla menneistä irti laskemista. Tässä hetkessä opettelemme rakastamaan itseämme, toisiamme ja kaikkia olevaisia niin, ettemme anna kohdella itseä emmekä muita huonosti. Elämme tiedostaen, ettei koskaan ole vain yhtä totuutta ja yhtä vaihtoehtoa missään asiassa. Aina voi valita toisin, sydämellään ja rakkaudesta.

Kuuntele aina itseäsi. Valitsetko pelon vai rakkauden kautta?

Tule mukaan muutokseen!

Kerro kavereillesi...
 • 1.1K
  Shares