Aluevaaliohjelma 2022

Aluevaalit

Aluevaalit ovat Suomessa uudet vaalit. Ne juontavat juurensa sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistukseen, joka astui voimaan vuoden 2021 heinäkuussa. Aluevaaleissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin, jotka päättävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä pelastustoimesta alueellaan.

Vaalipiireinä toimivat 21 hyvinvointialuetta, joista suurimmassa osassa rajat noudattelevat maakuntien rajoja.

Vuoden 2023 alusta lähtien vastuu edellä mainittujen palveluiden tarjoamisesta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tämä uudistus herättää paljon oleellisia kysymyksiä siitä, miten palvelut säilyvät kunnissa, vai keskittyvätkö ne pelkästään hyvinvointialueiden suurimpiin asukaskeskittymiin heikentäen pienten kuntien ja syrjäisempien seutujen asukkaiden pääsyä terveydenhuollon palveluiden piiriin.

Historian havinaa

Vuonna 2017 perustuslakivaliokunnan kanta sote-uudistuksesta oli tyly, perusteellinen ja yksimielinen. Siinä selkeästi todettiin uudistuksen olevan maamme historiamme suurin yksityistämishanke, joka oli piilotettu valinnanvapauden kaapuun. Valtiosääntöoppineet totesivat, että politiikan teko oli muuttunut lobbareitten ja viestintätoimistojen temmellyskentäksi.

Tuolloin valtiosääntöoikeustieteen asiantuntija kertoi, että sote-uudistuksen myötä kuntien tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettäisiin kokonaan pois julkiselta vallalta, joko maakuntien yhtiöille tai yksityisille yhtiöille. Samaan tavoitteeseen viittaa myös oikeusministeriön sivuilta nykypäivänä löytyvä teksti, jossa kerrotaan, että hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin.

Edellä mainittujen tahojen lisäksi myös Kristallipuolueessa olemme suhtautuneet kriittisesti sote-uudistukseen sen alusta lähtien, sillä usein nämä vastaavat uudistukset ovat palvelleet enemmänkin kansainvälisten suuryhtiöiden kuin kansamme etua, yhden esimerkin ollessa sähkönsiirron yksityistäminen Carunalle, joka myöhemmin paljastui suureksi virheeksi kansalaisten kannalta. Merkille pantavaa on myös se, että jos kansallisten palveluiden yksityistäminen olisi piilotettu agenda soteuudistuksessa, merkitsisi se isompien, helpommin ostajien mieleisiksi yhtiöitävien yritysten luomista.

Lisäksi luomalla eduskunta- ja kuntatason väliin kolmas hallintotaso lisätään byrokratian määrää entuudestaan ja leikataan kuntien taloutta huomattavasti, sillä kunnat menettävät verovarojaan hyvinvointialueille. Siinä, että kunnat ja hyvinvointialueet tulevat soteuudistuksen jälkeen osittain kilpailemaan keskenään valtion verotuloista, on myös omat riskinsä, varsinkin pienien kuntien palvelujen kannalta. Sote-asiantuntijat kertovatkin, että tuskin kukaan uskoo sote-lupaukseen, jossa kerrotaan, että kaikkialle Suomeen saadaan samat ja yhtä tasokkaat palvelut.

Nykyhetken hyväksyminen

Se, että eduskunta jätti huomioimatta perustuslakivaliokunnan ja valtiosääntöoikeustieteen asiantuntijoiden osaamista kahden eri hallituskauden aikana, pääsääntöisesti kaikkien eduskuntapuolueiden osalta, osoittaa selvästi, että vanhat poliittiset toimijat eivät aja enää kansan etua.Kuitenkin, voimme olla siitä myös kiitollisia. Totuus on tullut esiin kaikkien nähtäville, tällä kertaa vielä isommin kuin aikaisemmin. Se, että kansamme tietoisuus asioiden todellisesta luonteesta lisääntyy, antaa meille suuria mahdollisuuksia parempaan.

Kansan voima

Kansan valitsemat aluevaltuustot päättävät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, neuvolat, vanhusten hoivapalvelut, sosiaalityö ja pelastustoimi. Valtuutetut päättävät muun muassa siitä, tuotetaanko palveluita itse vai ostetaanko ne yrityksiltä. Lisäksi tietenkin siitä, millaisia kyseiset palvelut ovat ja mitä ne maksavat. Valtuustojen on tehtävä päätöksiä myös siitä, miten palvelut sijoittuvat eli vaikkapa siitä,
onko terveyskeskuksia myös pienemmissä taajamissa.

Toisin sanoen, valtuustoilla tulee olemaan paljon valtaa, ja jos kansa ymmärtää oman
vaikutusmahdollisuutensa sekä ottaa sen käyttöön, niin positiiviset muutokset ovat mahdollisia jopa lähitulevaisuudessa. Oikein toteutettuna sote tuo lisää hyvinvointia kansalle pitkällä aikavälillä, mutta se vaatii rohkeita askeleita kansan todellisen edun ajamiseksi ja sitä, että kansa ottaa vastuun siitä, millaista käytöstä he hyväksyvät poliitikoilta.

Kristallipuolue vaatii myös kaikkia poliittisia toimijoita kunnioittamaan kansainvälisiä
ihmisoikeussopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut ja joissa mainitaan mm. terveydellinen itsemääräämisoikeus sekä se, että ihmisiä ei saa syrjiä millään tavoin omaan terveyteen liittyvien päätöksiensä vuoksi.

Terveydenhuollon todellinen uudistamisen tarve

Kristallipuolueen aluevaaliohjelma pohjautuu koko terveydenhuoltomme radikaalin uudistumisen tarpeeseen, jossa oireiden tukahduttamisten sijasta keskitytään aidosti parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia vaikuttamalla sairauksien juurisyihin.

Kristallipuolueessa pidämme huolta siitä, että terveydenhuoltojärjestelmämme on tehty palvelemaan kansan terveyttä globaalien lääkeyhtiöiden ja jättimäisten lääkäri- ja hoivayritysten taloudellisen voiton tavoittelun sijasta.

Länsimainen lääketiede on pitkälle kehittynyt ja yhteiskunnallemme tarpeellinen, mutta se pohjautuu liikaa hoitoihin ja toimenpiteisiin, joilla ei saavuteta todellista vaikuttavuutta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tämä on nähtävissä siinä, että lääkkeiden käyttö lisääntyy vuosi vuodelta. Jos terveydenhuollon keinot oikeasti olisivat vaikuttavia, näkisimme päinvastaisen trendin. Lääkehoidot on nostettu aivan liian hallitsevaan asemaan muihin hoitomuotoihin nähden.

Me Kristallipuolueessa näemme, että länsimaista lääketiedettä täydentävien luontaisten hoitomuotojen käyttämisen helpottaminen tuottaisi kansallemme paljon enemmän terveyttä ja hyvinvointia kuin nykyinen terveydenhuoltomalli. Se myös säästäisi huomattavia summia terveydenhuollon kustannuksista, kun sairauksia saataisiin tehokkaammin ennaltaehkäistyä, sekä estettyä sairauksien eteneminen vakavampiin, kallista sairaalahoitoa vaativiin vaiheisiin.
Tavoitteenamme onkin saada täydentävät hoitomuodot nykyisen terveydenhuollon rinnalle niin, että lääkäri voi tarvittaessa lähettää potilaan hänen toipumistaan parhaiten edistävään hoitoon kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi. Tämä edellyttää lääkärien täydennyskoulutusta, jota jo monella kuitenkin on. Asiakkaat löytäisivät suosituksien perusteella kokonaisvaltaisesti terveyttä ymmärtävät lääkärit, joka takaisi sen, että muutkin lääkärit täydentäisivät koulutuspohjaansa.

Valittavien hoitomuotojen laajennuksella ihmiset saisivat ajoissa apua niihinkin vaivoihin, joille länsimaisella lääketieteellä ei ole diagnoosia ja joita terveydenhuoltomme on nykyisellään kyvytön hoitamaan. Tällaisia tapauksia on aivan liian paljon ja se aiheuttaa ihmisille paljon tarpeetonta henkistä ja fyysistä kärsimystä sekä stressiä, joka edesauttaa oireiden etenemistä vaativampaa hoitoa edellyttäviksi sairauksiksi, lisäten terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia. Mallia näihin toimintatapoihin voi hakea Saksasta, Sveitsistä ja Iso-Britanniasta, joissa luontaiset lääkintätavat ovat yleisesti tunnettuja, hyväksyttyjä ja toimiviksi todettuja.

Kansalaisten hyvinvoinnin maksimoimiseksi myös lääkäreille ja kokonaisille lääkäri- ja
hoivakeskuksille tulee luoda kannustimia lisätä terveyttä tukevaa ja sairauksia ennaltaehkäisevää kokonaisvaltaista koulutusta sekä sairauksien varhaista hoitoa.

Julkisen terveyden- ja sosiaalihuoltopalveluiden parantaminen

Suomen tulee tehdä harkittuja ratkaisuja kansan parhaaksi. Toimiva verorahoitteinen sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi hyvinvointiyhteiskunnan mittareista. Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa on aikaisemmin pidetty muiden Pohjoismaiden ohella keskimääräistä laadukkaampana ja tehokkaampana, mutta viime vuosikymmeninä olemme valitettavasti näissä asioissa kulkeneet koko ajan huonompaan suuntaan. Päivystyksissä on tuntien ruuhkat ja tämän vuoksi pääsy kiireellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin viivästyy aiheuttaen potilaille vakaviakin komplikaatioita. Hoitotakuu ei toteudu, vaan sairauksiinsa hoitoa tarvitsevat ihmiset joutuvat odottamaan kauan, mikä lisää inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon kustannuksia. Myös vanhusten hoidon laatu on suuresti kärsinyt heikentäen ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua merkittävästi. Toimivat terveys- ja hoivapalvelut ovat siirtyneet yksityisille toimijoille suosien varakkaampaa väestönosaa ja lisäten näin sosiaali- ja terveydenhuoltomme epätasa-arvoa.

Sivistyksen mittari on siinä, miten yhteiskunta kohtelee heikompiosaisiaan. Tämä on osa-alue, jossa tarvitsemme merkittäviä parannuksia.

Yksityisten palveluiden käytön mahdollistaminen

Vaikka julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat yhteiskunnassamme merkittävässä asemassa, on myös yksityisillä toimijoilla tärkeä rooli hoidon ja hoivan turvaamisessa kaikille kansalaisille. Yksityiset toimijat voivat myös toimia kansan etua ajatellen, samalla tehden itselleen kannattavaa liiketoimintaa. Palveluiden ostaminen eettisiltä toimijoilta on asia, jota tulee palveluhankinnassa korostaa. Kristallipuolueen ehtona ostopalveluille on se, että hyvinvointialueiden yhteistyöyrityksiltä kiellettäisiin ns. verosuunnittelu, eli veronkierto veroparatiiseissa sijaitsevien tytäryhtiöiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla.

Palopelastustoimen turvaaminen

Sote-uudistuksessa myös pelastustoimi siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden hoidettaviksi. Yksi tärkeä ja huomioitava asia on paloturvallisuus ja maassamme sijaitsevat vapaapalokunnat, joiden toiminta on harvaan asutuilla alueilla ensiarvoisen tärkeää. Hyvinvointialueiden tuleekin miettiä tarkoin ja hyvissä ajoin, miten tämän toiminnan jatko turvataan, sillä niitä suurelta osin pyörittävät vapaaehtoishenkilöt vanhenevat nuorien menettäessä kiinnostusta niihin.

Tutustu

tilaa uutiskirje