Aluevaaliohjelma 2022

Terve ja hyvinvoiva Suomi

Kristallipuolueen aluevaaliohjelma pohjautuu ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
kasvattamiseen ja luonnonmukaisten hoitomuotojen lisääntymiseen. Tahdomme nostaa hyvinvointikeskusteluun jokaisen oman vastuun hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Kristallipuolue haluaa siirtää painopisteen sairauksien hoidosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen. Näemme tärkeänä, että hyvinvointiin vaikutetaan perehtymällä sairauksien ja oireiden juurisyihin. Omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään kiinnostuneilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus valita myös täydentäviä hoitoja omaan hoitovalikoimaansa.

Mitkä ovat aluevaalit?

Aluevaalit ovat Suomessa uudet vaalit. Ne juontavat juurensa sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistukseen, joka astui voimaan vuoden 2021 heinäkuussa. Aluevaaleissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin, jotka päättävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä pelastustoimesta alueellaan. Vaalipiireinä toimivat 21 hyvinvointialuetta, joista suurimmassa osassa rajat noudattelevat maakuntien rajoja.

Vuoden 2023 alusta lähtien vastuu edellä mainittujen palveluiden tarjoamisesta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistus herättää kysymyksiä siitä, säilyvätkö palvelut kunnissa vai keskittyvätkö ne yksinomaan hyvinvointialueiden suurimpiin asukaskeskittymiin heikentäen pienten kuntien ja syrjäisempien seutujen asukkaiden pääsyä terveydenhuollon palveluiden piiriin. Olisikin tärkeä sijoittaa terveyskeskukset niin, ettei asukkaiden matkat pitene kohtuuttomasti. On myös huolehdittava siitä, ettei hyvinvointialueiden sosiaali- terveys- ja pelastustoiminnot nosta kansalaisten verorasitusta. Hyvinvointialueen asukkaiden näkemyksiä tulisi kuunnella ennen merkittäviä hyvinvointialueiden valtuustojen päätöksiä.

Hyvinvointialueen äänestäjien valitsemat aluevaltuustot päättävät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, neuvolat, vanhusten hoivapalvelut, sosiaalityö ja pelastustoimi. Valtuutetut päättävät muun muassa siitä, tuotetaanko palveluita itse vai ostetaanko ne yrityksiltä. He päättävät myös siitä, millaisia kyseiset palvelut ovat ja miten ne hinnoitellaan. Valtuustot tekevät päätöksiä myös sosiaali- ja  terveydenhoitopalvelujen sijoittamisesta hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinot

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisimpänä vaikuttamiskeinoja voidaan pitää hyvinvointialueen asukkaan äänioikeutta aluevaaleissa ja äänestysoikeutta hyvinvointialueen kansanäänestyksessä. Hyvinvointialueen jäsenellä on lisäksi aloiteoikeus hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Hyvinvointialueella on kolme erilaista vaikuttamistoimielintä. Aluehallituksen on asetettava 

  • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
  • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä 
  • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.

Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

  1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;
  2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
  3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;
  4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
  5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;
  6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Kristallipuolue pitää tärkeänä, että hyvinvointialueiden valtuustot ottavat täysimääräisesti käyttöön nämä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinot, koska tavallisen kuntalaisen kannalta päätöksenteko siirtyy kunnan tasolta kokonaan hyvinvointialueille.

Näkemyksiämme SOTE-uudistuksesta

Vuonna 2017 perustuslakivaliokunnan kanta sote-uudistuksesta oli tyly, perusteellinen ja yksimielinen. Siinä selkeästi todettiin uudistuksen olevan maamme historian suurin yksityistämishanke, joka oli piilotettu valinnanvapauden kaapuun. Tuolloin valtiosääntöoikeustieteen asiantuntija kertoi, että sote-uudistuksen myötä kuntien tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettäisiin kokonaan pois julkiselta vallalta, joko maakuntien yhtiöille tai yksityisille yhtiöille. Samaan tavoitteeseen viittaa myös valtioneuvoston sivuilla oleva kuvaus, että hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin.

Myös Kristallipuolue on suhtautunut kriittisesti sote-uudistukseen sen alusta lähtien. Koemme, että valitettavan usein vastaavanlaiset uudistukset ovat palvelleet enemmänkin kansainvälisten suuryhtiöiden kuin kansamme etua, esimerkkinä mm. sähkönsiirron yksityistäminen. Huomionarvoista on myös, että jos kansallisten palveluiden yksityistäminen olisi piilotettu agenda sote-uudistuksessa, merkitsisi se isompien, helpommin ostajien mieleisiksi yhtiöitävien yritysten luomista.  

Luomalla eduskunta- ja kuntatason väliin kolmas hallintotaso lisätään byrokratian määrää entuudestaan ja leikataan kuntien taloutta huomattavasti, sillä kunnat menettävät verovarojaan hyvinvointialueille. Siinä, että kunnat ja hyvinvointialueet tulevat soteuudistuksen jälkeen osittain kilpailemaan keskenään valtion verotuloista, on myös omat riskinsä, varsinkin pienien kuntien palvelujen kannalta. Voimmeko uskoa sote-lupaukseen,, että kaikkialle Suomeen saadaan samat ja yhtä tasokkaat palvelut?

Se, että eduskunta jätti huomioimatta perustuslakivaliokunnan ja valtiosääntöoikeustieteen asiantuntijoiden osaamista kahden eri hallituskauden aikana, pääsääntöisesti kaikkien eduskuntapuolueiden osalta, osoittaa selvästi, että vanhat poliittiset toimijat eivät aja enää kansan etua. Voimme olla tästä myös kiitollisia. Totuus on tullut esiin kaikkien nähtäville, tällä kertaa vielä isommin kuin aikaisemmin. Se, että kansamme tietoisuus asioiden todellisesta luonteesta lisääntyy, antaa meille suuria mahdollisuuksia luoda parempaa yhteiskuntaa.  

Kansalaisten voima pääsee esiin

Äänestäjien valitsemat aluevaltuustot päättävät jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Valtuustoilla tulee olemaan paljon valtaa, ja jos äänestäjät ymmärtävät tämän vaikutusmahdollisuutensa ja käyttävät sitä, positiiviset muutokset ovat mahdollisia jo lähitulevaisuudessa. Oikein toteutettuna sote voi tuottaa lisää hyvinvointia pitkällä aikavälillä, mutta se vaatii rohkeita askeleita kansalaisten todellisen edun ajamiseksi ja sitä, että kansa ottaa vastuun siitä, miten näitä asioita ajetaaan politiikassa.

Kristallipuolue edellyttää myös kaikkien poliittisten toimijoiden kunnioittavan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut ja joissa mainitaan mm. terveydellinen itsemääräämisoikeus sekä se, että ihmisiä ei saa syrjiä millään tavoin omaan terveyteen liittyvien päätöstensä vuoksi.

Terveydenhuollon todellinen uudistumisen tarve

Me Kristallipuolueessa tahdomme auttaa ihmisiä voimaan aidosti hyvin. Tärkeitä keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen ovat pehmeiden arvojen lisääminen yhteiskunnassamme ja yksilön vapauden turvaaminen terveydenhoidossa. 

Kristallipuolueen aluevaaliohjelma pohjautuu ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja luonnonmukaisten hoitomuotojen lisääntymiseen. Tahdomme nostaa hyvinvointikeskusteluun jokaisen oman vastuun hyvinvoinnistaan ja terveydestään.  Näemme myös tärkeänä, että hyvinvointiin vaikutetaan perehtymällä sairauksien ja oireiden juurisyihin. Omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään kiinnostuneilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus valita myös täydentäviä hoitoja omaan hoitovalikoimaansa. 

Länsimainen lääketiede on pitkälle kehittynyt ja yhteiskunnallemme hyvin tarpeellinen, mutta se pohjautuu liikaa oireiden hoitamiseen sekä toimenpiteisiin, joilla ei saavuteta todellista vaikuttavuutta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tämä on nähtävissä mm. siinä, että lääkkeiden käyttö lisääntyy vuosi vuodelta. Jos terveydenhuollon keinot oikeasti olisivat vaikuttavia, näkisimme päinvastaisen trendin. Lääkehoidot on nostettu liian hallitsevaan asemaan muihin hoitomuotoihin nähden.

Me Kristallipuolueessa näemme, että länsimaista lääketiedettä täydentävien luontaisten hoitomuotojen käyttämisen helpottaminen tuottaisi kansallemme paljon enemmän terveyttä ja hyvinvointia kuin nykyinen terveydenhuoltomalli. Se myös säästäisi huomattavia summia terveydenhuollon kustannuksista, kun sairauksia saataisiin tehokkaammin ennaltaehkäistyä, sekä estettyä sairauksien eteneminen vakavampiin, kallista sairaalahoitoa vaativiin vaiheisiin. Tavoitteenamme onkin saada täydentävät hoitomuodot nykyisen terveydenhuollon rinnalle.
Tämän painopisteen muuttamisen edellytyksenä on tarjota hyvinvointialueiden asukkaille mahdollisuus valita perinteisten lääkäri- ja terveydenhoitopalveluiden lisäksi täydentäviä hoitopalveluja. Sen voi toteuttaa käytännössä jakamalla näitä hoitoja tarvitseville asukkaille palveluseteleitä käytettäväksi hyväksyttyjen palvelutuottajien hyvinvointipalveluihin. Tämä edellyttää lääkäreiden kouluttamista ja perehdyttämistä luontaisiin hoitomuotoihin, jotta he voivat suositella niiden käyttöä asiakkailleen. Vastaavasti täydentävien hoitomuotojen tarjoajien tulee olla kyvykkäitä huomaamaan milloin ohjata asiakkaansa lääkärin vastaanotolle, mikä huomioidaankin jo useiden hoitomuotojen koulutuksissa.

Valittavien hoitomuotojen laajennuksella ihmiset saisivat ajoissa apua niihinkin vaivoihin, joille länsimaisella lääketieteellä ei ole diagnoosia ja joita terveydenhuoltomme on nykyisellään kyvytön hoitamaan. Tällaisia tapauksia on aivan liian paljon ja se aiheuttaa ihmisille paljon tarpeetonta henkistä ja fyysistä kärsimystä sekä stressiä, joka edesauttaa oireiden etenemistä vaativampaa hoitoa edellyttäviksi sairauksiksi, lisäten terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia. Mallia näihin toimintatapoihin voi hakea Saksasta, Sveitsistä ja Iso-Britanniasta, joissa luontaiset lääkintätavat ovat yleisesti tunnettuja, hyväksyttyjä ja toimiviksi todettuja.

Kansalaisten hyvinvoinnin maksimoimiseksi myös lääkäreille ja kokonaisille lääkäri- ja hoivakeskuksille tulee luoda kannustimia lisätä terveyttä tukevaa ja sairauksia ennaltaehkäisevää kokonaisvaltaista koulutusta sekä sairauksien varhaista hoitoa.

Julkisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden parantaminen

Suomen tulee tehdä harkittuja ratkaisuja kansalaistensa parhaaksi. Toimiva verorahoitteinen sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi hyvinvointiyhteiskunnan mittareista. Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa on aikaisemmin pidetty muiden Pohjoismaiden ohella keskimääräistä laadukkaampana ja tehokkaampana, mutta viime vuosikymmeninä olemme valitettavasti näissä asioissa kulkeneet koko ajan huonompaan suuntaan. Päivystyksissä on tuntien ruuhkat ja tämän vuoksi pääsy kiireellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin viivästyy aiheuttaen potilaille vakaviakin komplikaatioita. Hoitotakuu ei toteudu, vaan sairauksiinsa hoitoa tarvitsevat ihmiset joutuvat odottamaan kauan, mikä lisää inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon kustannuksia. Myös vanhusten hoidon laatu on suuresti kärsinyt heikentäen ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua merkittävästi. Toimivat terveys- ja hoivapalvelut ovat siirtyneet yksityisille toimijoille suosien varakkaampaa väestönosaa ja lisäten näin sosiaali- ja terveydenhuoltomme epätasa-arvoa.  

Sivistyksen mittari on siinä, miten yhteiskunta kohtelee heikompiosaisiaan. Tämä on osa-alue, jossa tarvitsemme merkittäviä parannuksia.

Yksityisten palveluiden käytön mahdollistaminen

Vaikka julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat yhteiskunnassamme merkittävässä asemassa, on myös yksityisillä toimijoilla tärkeä rooli hoidon ja hoivan turvaamisessa kaikille kansalaisille. Yksityiset toimijat voivat myös toimia kansan etua ajatellen, samalla tehden itselleen kannattavaa liiketoimintaa. Palveluiden ostaminen eettisiltä toimijoilta on asia, jota tulee palveluhankinnassa korostaa.

Kristallipuolueen ehtona ostopalveluille on se, että hyvinvointialueiden yhteistyöyrityksiltä kiellettäisiin ns. verosuunnittelu eli veronkierto veroparatiiseissa sijaitsevien tytäryhtiöiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla.

Sosiaalipalvelut

Tärkeimmät hyvinvointialueilla järjestettävät sosiaalipalvelut ovat mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus. 

Kristallipuolue pitää tärkeänä, että hyvinvointialueiden aluehallitukset nimeävät osaavat valtuutetut näitä asioita käsitteleviin nuorisovaltuustoon, vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon. Koska osaavien henkilöiden saaminen töihin näissä sosiaalipalvelutehtäviin, niin kristallipuolue korostaa yhteistyötä sosiaalipalveluihin keskittyneiden järjestöjen kanssa. Tämän kokonaisuuden kehittämisessä on keskeisenä hankkeena tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma. 

 

Palo- ja pelastustoimi

Sote-uudistuksessa myös pelastustoimi siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden hoidettaviksi. Yksi tärkeä ja huomioitava asia on paloturvallisuus ja maassamme sijaitsevat vapaapalokunnat, joiden toiminta on harvaan asutuilla alueilla ensiarvoisen tärkeää. Hyvinvointialueiden tuleekin miettiä tarkoin ja hyvissä ajoin, miten tämän toiminnan jatko turvataan, sillä niitä suurelta osin pyörittävät vapaaehtoishenkilöt vanhenevat nuorien menettäessä kiinnostusta niihin.

Riittävästä paloturvallisuuskoulutuksesta ammattilaisille on myös huolehdittava, ja turvattava lopetuksen uhan alla olevan Helsingin Pelastuskoulun toiminta. Pääkaupunkiseudun palotehtävät vaativat erityisosaamista ja niiden opettelua kentällä, jota Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto ei pysty riittävässä määrin tarjoamaan. 

Luontaisten elintapojen ja luontoyhteyden tärkeys

Me Kristallipuolueessa ymmärrämme, että olemme osa luontoa, ja luonnolla on merkittävä vaikutus hyvinvointiimme. Meidän tulee puolustaa luontoamme, mutta yhtäläisesti oman henkilökohtaisen luontoyhteyden ylläpitoa, jonka olemme pitkälti unohtaneet.

Tahdomme olla mukana luomassa yhteiskuntaa, joka kannustaa ja jopa palkitsee luonnollisista elintavoista ja luontoyhteyden ylläpitämisestä. Ihanneyhteiskunnassa, jota kohden kuljemme, on tavoitteenamme v. 2030 mennessä jokavuotinen valtion kustantama luonnollisuuden kertausharjoitusviikko kaikille halukkaille kansalaisille. Toteutuessaan se toisi ihmisille paljon lisää hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua, sekä osaltaan synnyttäisi kustannussäästöjä terveydenhuoltomenoihin pidemmällä aikajänteellä. Tämän mallin pilottikokeilu voitaisiin aloittaa jo hyvin pian ja sen toteuttamiseen voisi hyödyntää yhteistyötä puolustusvoimien kanssa.

 

Vastuu ja voima

Meissä ihmisissä on valtavan suuri voima ottaa vastuu itsestämme ja elämästämme. Kun alamme itse voimaan hyvin, jaamme hyvinvointia myös ympäristöömme. Me kaikki yhdessä luomme hyvinvointia kasvattavan yhteiskunnan, jossa virtaa ilo, totuus ja rakkaus.

 


Kristallipuolue r.pLähtisitkö ehdokkaaksi? Lähetä vapaamuotoinen hakemus 

Tutustu

tilaa uutiskirje