Kristallipuolue

Kristallipuolue

Yhdistystä kutsutaan tässä tekstissä puolueeksi. Puolue on perustettu tarpeeseen edistää kansalaisten ja valtion etua sekä hyvinvointia. Puolueen näkemyksenä on korkeampi tietoisuus, joka pitää ihmistä ainutkertaisena ja tietoisena yksilönä sekä osana universaalia kokonaisuutta. Kristallipuolueessa edistetään ihmisen vapaan tahdon ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Puolueen tarkoituksena on kansalaisten tasa-arvon edistäminen ja jokaisen kansalaisen ihmisarvon kunnioittaminen. Ketään ei tule syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, seksuaalisensuuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, henkisten arvojen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Puolueen nimi ja logo

Kristallipuolueessa halutaan tehdä politiikkaa puhtain sydämin ja avoimin mielin. Puolueen nimessä sana kristalli tarkoittaa kristallilasia, joka kuvaa toimintamme ominaisuuksia: puhdas, kirkas ja läpinäkyvä. Logoon sisällytettiin kristallin kirkkaus ja sydän, jotka kertovat vahvuudesta ja muistuttavat meitä kaikkia toimimaan sydämen kautta. Mikäli näin ei toimita, kristallin kirkkaus tummenee ja se voi särkyä.

Yksilönvapaus

Kristallipuolueessa luotetaan yksilönvapauteen, jolloin yksilöllä on vapaus toimia halunsa mukaan niin kauan kuin hän ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta. Tärkeänä ohjenuorana pidetään, etteivät puolueen jäsenet osallistu vihakirjoituksiin ja -puheisiin, sillä vihalla vain kasvatetaan vihaa.

Muutoksen avaimet 

Puolueen näkemyksen mukaan positiivinen muutos syntyy yksilötasolta käsin, jolloin yksilön itsearvostuksen ja -kunnioituksen kautta herää halu saada itselleen parasta. Tällöin ihminen ei anna kohdella itseään huonosti, eikä halua myöskään itse kohdella muita huonosti.

Mitä enemmän ihmiset tuntevat voivansa vaikuttaa parantavasti omaan elämänlaatuunsa ottamalla vastuun omasta itsestään ja elämästään, kasvaa tietoisuus ja halu muuttaa ympäröivää maailmaa tukemaan tätä prosessia. Yhteiskunnassa tämä tulisi näkymään ulkoa ohjautuvan yksilökäsityksen muuttumisena sisältä ohjautuvaksi.

Puolueen toimintaa ohjaavia aatteita

• maailmanrauhan hyväksi tehtävä kauaskatseinen työ, suvaitsevaisuus toisia ihmisiä kohtaan ja väkivallattomuus
• tasa-arvon edistäminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen

• ympäristö- ja luonnonsuojeluasioiden huomioiminen päätöstenteossa sekä luontoa säästävän energiapolitiikan edistäminen että teollisuuden yhteiskuntavastuun lisääminen
• työllisyyden tukeminen ja kehittäminen sekä tuloerojen pienentäminen
• asumis- ja elinkustannusten pitäminen inhimillisellä tasolla
• uuden sukupolven innovatiivisen ajattelun lisääminen palvelujen tuottamisessa
• kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

 

Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen 

• kansanterveyden ja yksilön hyvinvoinnin lisääminen niin työ- kuin yksityiselämässä
• perusterveydenhuollon ja vaihtoehtohoitojen integroimisen edistäminen, jolloin jokaisella kansalaisella on oikeus valita itselleen sopiva hoitomuoto varallisuudesta riippumatta
• kansalaisten sekä hoitoalalla työskentelevien tietoisuuden lisääminen terveydenhoidon eri mahdollisuuksista
• oirekeskeisyydestä kokonaisvaltaiseen hoitoon ja ajatteluun siirtyminen
• yleisten ravitsemussuositusten talouskeskeisyydestä siirtyminen terveyskeskeisyyteen sekä puhtaamman ja luonnonmukaisemman ravinnon tuottamisen edistäminen
• lääketeollisuuden tiukemman ja puolueettoman valvonnan tehostaminen
• luonnonmukaisten hoitojen ja -lääkevalmisteiden tutkimustyön edistäminen
• sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrittämisen ja palvelujen tarjonnan yhteiskunnallinen tukeminen ilman kilpailutuksen pakotetta
• ennaltaehkäisevän työn ja avopalvelujen kehittäminen, joilla säästetään kuluja korjaavalta sekä erityishuollon tasolta

Vaihtoehtojen luominen siltoja rakentamalla

Kristallipuolue on luomassa uutta näkökulmaa siltoja rakentamalla. Puolueen näkemyksen mukaan Suomessa tarvitaan perinteisen länsimaisen lääketieteen rinnalle luonnonmukaisia hoitovaihtoehtoja ja luontaislääkintää, kuten monessa muussa Euroopan maassa on jo vakiintuneena käytäntönä.

Monet kansalaiset ovat turhautuneet, kun heitä on vuositolkulla pyöritelty perusterveydenhuollon rattaissa keskittymällä vain sairauden oireisiin ilman, että olisi yritetty perehtyä niihin syihin, miksi he ovat sairaita.
Monet suomalaiset ovat löytäneet avun vaihtoehtoisten hoitojen ja luontaislääkkeiden puolelta. Heidän elämänlaatunsa ja terveytensä on parantunut radikaalisti. He haluavat jakaa tietoa ja laajentaa ihmisten tietoisuutta, että ei ole olemassa vain yhtä totuutta terveydenhoidosta ja hyvinvoinnin parantamisesta.

Myös monet terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat turhautuneet tekemään hoitotyötä, kun potilaiden hoidossa keskitytään vain heidän oireisiin. He tahtoisivat tehdä työtään kokonaisvaltaisesti ja haluaisivat ohjata potilaita ottamaan selvää muistakin hoitovaihtoehdoista silloin, kun länsimaisen lääketieteen keinot osoittautuvat riittämättömiksi.

Kristallipuolueessa nähdään, kuinka paljon terveydenhoitokuluissa voitaisiin säästää, mikäli oirekeskeisyydestä siirryttäisiin potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja lääketieteen rinnalle otettaisiin muun muassa funktionaalisen lääketieteen oppeja. Ihmisten hyvinvoinnin lisääntyessä säästettäisiin myös sosiaalipuolen kuluissa.

 

EU ja finanssipolitiikka

Toivomme EU:n toteuttavan Kristallipuolueen tavoitteiden ja fokuksen kaltaista politiikkaa. Kaikessa päätöksenteossa on aina huomioitava luonnonmukaisen ja ympäristöystävällisen tuottamisen edistäminen ja ihmisten hyvinvoinnin tulee olla ensisijainen.

EU on ajanut jo paljon hyviä ihmisoikeusasioita Euroopassa. Ongelmaksi byrokratisoituneessa EU:ssa näyttää kuitenkin muodostuneen korporaatio- ja virkamiesvallan kasvaminen yli EU-parlamentin ja siten ohi demokratian. Käytännössä, mitä suuremman hallintoalueen toimielin vanhassa maailmassamme on ollut, sitä enemmän harvainvaltaa ja vähemmän paikallista demokratiaa.

Jos EU vielä lisää taloudellista eriarvoisuutta ja kasvattaa tuloeroja, on vakavasti harkittava siihen kuulumista. EU:sta irtautumalla itsenäisin kansallisin päätöksin pystyisimme todennäköisimmin käytännössä palauttamaan oikeudenmukaisemman hyvinvointiyhteiskunnan. Maailmanlaajuisen yhteistyön kehittämisen tulisi tällöin tapahtua itsenäisten kansallisvaltioiden yhteisin päätöksin, kuten YK:ssa.

Pankkien ja sijoittajien vastuusta on puhuttava. Heidän virheidensä maksajana ei voi olla tavallinen kansa, joka näin maksaa hyvinvoinnistaan. Rahanluontioikeus markkinavetoisena, eli yksityispankkien monopolina, ei ole johtanut rahoituksen kohdistamiseen yhteiskunnan kannalta tarpeellisiin kohteisiin, vaan yksityispankkien oman hyödyn ja voiton tavoitteluun. Tämä on omalta osaltaan lisännyt tuloerojen kasvua ja pääomien keskittymistä.

Oma valuutta mahdollistaisi oman itsenäisen finanssipolitiikan, mikä olisi Suomen kansantaloudelle edullisempaa. Lisäksi oman itsenäisen keskuspankin suoran valtion rahoitusoikeuden palauttaminen on ainoa tie pois valtion ulos velkaantumisesta. Tämän demokraattisen rahanluonnin tavoitteen toteuttaminen käytännössä vaatisi sekä eroa EU:sta että eurosta. (Vertaa Norjan ja Islannin tilanne.)

Kristallipuolueen pitkänajan tavoite on rahaton yhteiskunta, kunhan sydäntietoisuutemme on riittävällä tasolla. Joka tapauksessa Suomen asioiden päätäntävallan on viime kädessä oltava Suomen valtiolla ja sen kansalaisilla. EU:n suosituksia ja direktiivejä on sovellettava maahamme kutakin kerrallaan omaa sydäntä ja järkeä käyttäen.

 

Hyväntekeväisyystyö

Puoluetoiminnan yksi tärkeimmistä osa-alueista on hyväntekeväisyystyö. Toiminnan tarkoituksena on kerätä avustuksia hyväntekeväisyyskohteisiin, jotka edistävät ja parantavat kansalaisten hyvinvointia. Kulloinenkin hyväntekeväisyyskohde päätetään aina erikseen puolueen hallituksessa.

Kerro kavereillesi...
  • 4
    Shares
  • 4
    Shares