Säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kristallipuolue rp, ruotsiksi Kristall Parti rp.

Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Puolue on perustettu tarpeeseen edistää kansalaisten ja valtiomme etua sekä hyvinvointia, uskoen korkeampaan tietoisuuteen, joka pitää ihmistä ainutkertaisena ja tietoisena yksilönä, kuuluen osaksi universaalia kokonaisuutta.

Puolueen tarkoituksen pohjana on kansalaisten tasa-arvon edistäminen ja jokaisen kansalaisen ihmisarvon kunnioittaminen. Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, seksuaalisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, henkisten arvojen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Puolueen tarkoituksena on:

– Herättää oikeidenmukaisuutta, tasa-arvoa, ympäristöä ja kokonaisvaltaista ihmiskuvaa kunnioittavien kansalaisten valtiollista ja yhteiskunnallista vastuuntuntoa sekä koota heidät poliittiseksi puolueeksi ajamaan valtion ja kansan parasta.

– Edistää ympäristöä kunnioittavaa päätöksentekoa.

– Tukea ja kehittää toimintamalleja, jotka edistävät jokaisen kansalaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Edistää poliittista oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta.

– Edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua maatamme koskevaan päätöksentekoon.

– Kehittää yhteistyömalleja erilaisten terveyttä edistävien alojen välille.

– Kehittää perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa oirekeskeisyydestä kokonaisvaltaiseen hoitoon.

– Edistää kansalaisten vapaata tahtoa ja itsemääräämisoikeutta heidän hyvinvointiaan koskevissa asioissa.

– Kehittää yhteiskuntamme ennaltaehkäisevän -, perus – ja korjaavan tason palvelurakenteita.

– Kehittää yksityisen sektorin palveluja tukemaan yhteiskuntamme palveluja.

– Edistää työllisyyttä ja tasa-arvon toteutumista työelämässä.

 

3§ TOIMINNAN MUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin, jäsentensä valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajiksi Euroopan parlamenttiin. Lisäksi puolue järjestää kokouksia, puhetilaisuuksia ja juhlia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä edistämiseen mm. tekemällä hyväntekeväisyyttä. Toimintansa tukemiseksi puolue julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä ääni- ja kuvamateriaalia, toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä sekä vastaanottaa lahjoituksia.

 

4§ JÄSENET

Puolueen varsinaisina jäseninä voivat olla

  1. kaikki äänioikeutetut Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa tai rekisteröidyt yhdistykset, joissa tai joihin suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdistyksissä on jäseninä vain edellä mainittuja yksityisiä henkilöitä,
  2. Kunnallis- ja piiriyhdistykset, jotka toteuttavat puolueen tarkoitusta yksittäisten kuntien ja vaalipiirien alueella. Näissä voi olla jäseninä 1. kohdassa mainittuja henkilöitä. Kunnallis- ja piiriyhdistysten jäseninä voivat olla vain puolueen jäsenet.

Puolueen kannatusjäseninä voivat olla

  1. kaikki 16 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaan kansalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa sekä
  2. sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joissa tai joihin suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdistyksissä voi olla jäsenenä vain edellä mainittuja henkilöitä.

Varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi pyrkivän on toimitettava kirjallinen jäsenanomus puolueen hallitukselle. Mikäli puolueen hallitus hylkää jäsenanomuksen, voi hakija kirjallisesti vaatia hallitusta ottamaan hakemuksen seuraavan sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi. Sääntömääräinen kokous voi, hallituksen selvityksen jälkeen, 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä hyväksyä hakijan puolueen jäseneksi.

Puolueen sääntömääräinen kokous voi puolueen hallituksen esityksestä kutsua puolueen toiminnassa ansioituneen henkilön puolueen kunniajäseneksi.

 

5§ JÄSENMAKSU

Jokainen varsinainen ja kannatusjäsen suorittaa puolueelle liittymis- ja jäsenmaksuna sen määrän, jonka puolueen syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa. Kunkin vuoden jäsenmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

 

6§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta puolueen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen puolueesta, jos

  1. jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta,
  2. jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on puolueeseen liittymällä sitoutunut,
  3. ei enää täytä puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,
  4. on tarkoituksellisesti loukannut puolueen perusarvoja tai
  5. on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta.

Erottaminen astuu voimaan aina välittömästi. Jos erottaminen perustuu puolueen vahingoittamiseen tai siihen, että jäsen ei ole toiminut puolueen sääntöjen edellyttämällä tavalla, erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä puolueen sääntömääräiselle kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus puolueen hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta. Erotetulla on läsnäolo-oikeus asiaa käsittelevässä kokouksessa. Sääntömääräinen kokous voi 2/3:n enemmistöllä annetuista äänistä päättää jäsenen erottamisesta. Eroamis-/erottamisvuoden jäsenmaksua ei palauteta.

 

7§ PUOLUEKOKOUS

Ylintä päätösvaltaa puolueessa käyttää joka toinen vuosi toukokuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana kokoontuva puoluekokous.

Puoluekokouksessa valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan seuraavaan varsinaiseen puoluekokoukseen asti kestäväksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

– Puolueen puheenjohtaja.

– Kolme (3) puolueen varapuheenjohtajaa, joista vähintään yhden on oltava nainen ja vähintään yhden on oltava mies.

– Puoluesihteeri.

– Puoluevaltuuston jäsenet.

Lisäksi puoluekokouksessa kuullaan selostukset puolueen ja sen eduskuntaryhmän toiminnasta puoluekokousten väliseltä ajalta sekä käsitellään muut puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja puolueneuvoston puoluekokoukselle esittämät asiat.

Puoluekokous päättää muista sellaisista asioista, jotka lain tai puolueen sääntöjen mukaan kuuluvat puoluekokouksen käsiteltäväksi.

Puoluekokouksessa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus jokaisella puolueen jäseneksi hyväksytyllä henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä siten, että jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan puoluekokouksessa, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu puolueelle viimeistään puoluekokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Puolueen yhteisöjäsentä edustaa puoluekokouksessa piirijärjestön puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

8§ PUOLUEVALTUUSTO

Puoluevaltuustoon kuuluvat jäseninä puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, puoluesihteeri, vähintään kymmenen (10) ja enintään viisikymmentä (50) puolueen henkilöjäsenten valitsemaa jäsentä sekä puolueen yhteisöjäseninä olevien piirijärjestöjen puheenjohtajat.

Puolueen eduskuntaryhmän puolueessa olevilla jäsenillä on puoluevaltuuston kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.

Puoluevaltuuston jäsenet valitaan puoluekokouksessa enemmistövaalitapaa noudattaen yhdellä kertaa toimitettavassa vaalissa, jossa puoluekokouksen äänioikeutettu henkilöjäsen voi antaa yhden äänen valitsemalleen ehdokkaalle, ja valituksi tulee enintään niin monta jäsentä kuin puoluekokous on päättänyt puolueen henkilöjäsenten valitsemien puoluevaltuuston jäsenten enimmäislukumääräksi. Puoluevaltuuston vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa vuosittain.

Puoluevaltuuston vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

– Esitetään puolueen edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille tilivelvollisille.

– Valitaan puolueelle vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

– Päätetään puolueen jäsenmaksun suuruudesta ja eräpäivästä.

– Valitaan seitsemän (7) puoluehallituksen jäsentä ja yksi (1) puoluehallituksen jäseneksi valittava puolueen eduskuntaryhmään kuuluva jäsen seuraavaan puoluevaltuuston vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

– Käsitellään muut puoluevaltuuston käsiteltäväksi puoluehallituksen esittämät asiat sekä lain tai puolueen sääntöjen mukaan puoluevaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Puolueen osallistumisesta hallitukseen päättää puoluevaltuusto yhdessä puolueen eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen kanssa.

 

9§ PUOLUEHALLITUS

Puoluehallitukseen kuuluu jäseninä puolueen puheenjohtaja, puolueen varapuheenjohtajat, puoluesihteeri, puoluevaltuuston valitsema puolueen eduskuntaryhmään kuuluva jäsen sekä seitsemän (7) puoluevaltuuston valitsemaa muuta jäsentä.

Puoluehallituksen puheenjohtajana on puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajina puolueen varapuheenjohtajat sekä asioiden esittelijänä puoluesihteeri.

Puoluehallitus on yhdistyslain mukainen puolueen hallitus.

Puoluehallitus päättää puolueen omaisuuden ostamisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä muista lain tai puolueen sääntöjen mukaan puoluehallituksen päätettävistä asioista.

Puoluehallitus ottaa tarvittavat vakituiset puolueen toimihenkilöt.

 

10§ PUOLUENEUVOSTO

Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäksi puoluehallituksen puolueen jäseneksi hyväksymät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, puoluekokouksen hyväksymät vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvosto valitsee kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puolueneuvoston puoluekokousten välisenä vuotena pidettävässä kokouksessa käsitellään ja päätetään puolueen ohjelmien muuttaminen tai uusien ohjelmien hyväksyminen sekä kuullaan selostus puolueen eduskuntaryhmän ja erityisjärjestöjen toiminnasta.

 

11§ KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Puoluekokouksen koollekutsumisesta sekä puoluekokouksen ajasta ja paikasta päättää puoluehallitus.

Puoluekokous ja puolueneuvoston kokous kutsutaan koolle viisitoista (15) päivää ennen, puoluevaltuuston kokous seitsemän (7) päivää ennen ja puoluehallituksen kokous kolme (3) päivää ennen kokousta puolueen julkaisussa tai sanomalehdessä julkaistulla lehti-ilmoituksella tai jäsenille lähetetyillä kirjeillä.

 

12§ PUOLUEEN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSVALTAISUUS JA NIIDEN JÄSENTEN KELPOISUUS

Puolueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, puoluesihteerin, puoluevaltuuston jäsenten, puoluehallituksen jäsenten ja puolueneuvoston jäsenten on oltava puolueen jäseniä ja Suomen kansalaisia, jotka eivät saa olla vajaavaltaisia, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa.

Puoluehallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä osallistuu päätöksentekoon ja mukana on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.

Puoluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä osallistuu päätöksentekoon ja mukana on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.

 

13§ PUOLUEEN TILIT

Puolueen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen puoluevaltuuston vuosikokousta.

 

14§ VAALEIHIN OSALLISTUMINEN

Puolue voi osallistua eri vaaleihin.

Ehdokkaiksi haluavien tulee ensisijassa olla puolueen jäseniä ja sitouduttava puolueen perusarvoihin riippumatta siitä, mitkä vaalit kulloinkin ovat kyseessä.

Puoluehallitus voi kuitenkin erillisestä hakemuksesta hyväksyä puolueeseen kuulumattomia henkilöitä sitoutumattomiksi ehdokkaiksi puolueen ehdokaslistoille.

Ehdokkaat eduskuntavaaleissa valitaan kussakin vaalipiirissä jäsenäänestyksen perusteella, jonka toimittamisesta vastaa piiriyhdistys. Puoluehallituksen on valvottava, että jäsenäänestys suoritetaan säännösten ja päätösten mukaisesti. Jos rikkomista tapahtuu, on puoluehallituksen tehtävä korjauspäätökset, joita kaikkien on noudatettava.

Piiriyhdistyksen kokous voi lakien puitteissa puoluehallituksen suostumuksella poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta.

Jos vaalipiirin alueella on useampia piiriyhdistyksiä, eivätkä ne ole voineet ennakolta sopia menettelystä ehdokkaita asetettaessa, päättää puoluehallitus miten kansanedustajaehdokkaiden asettamisesta piiriyhdistysten kesken on meneteltävä.

Ehdokkaat Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valitaan valtakunnallisen jäsenäänestyksen perusteella, jonka suorittamisesta huolehtii puoluetoimisto. Puoluehallituksen on valvottava jäsenäänestyksen suorittamista ja puututtava asiaan, mikäli rikkomista tapahtuu ja tehtävä korjauspäätökset.

Puolueen oman presidenttiehdokkaan asettamisesta tai jonkun toisen asetetun ehdokkaan tukemisesta päättää puoluekokous tai puolueneuvosto puoluehallituksen esityksestä.

Valtakunnallisesta vaaliliitosta eduskuntavaaleissa, tasavallan presidentin vaaleissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa päättää puoluehallitus. Vaaliliitosta vaalipiirissä päättää piiriyhdistys, jonka päätöstä on noudatettava, ellei puoluehallitus kiellä vaaliliittoa. Jos vaalipiirin alueella on useampia piiriyhdistyksiä ja ne ovat vaaliliitosta erimielisiä, päättää vaaliliitosta puoluehallitus.

Kunnallisvaalit hoitaa kuntakohtainen yhdistys puolueen ja piiriyhdistyksen määräysten ja ohjeiden mukaan. Vaaliliitosta kunnallisvaaleissa päättää kyseisen kunnan kuntayhdistys.

Vaaliehdokkaat kunnallisvaaleissa hyväksyy lopullisesti kuntayhdistyksen hallitus. Puolueella voi olla kunnassa vain yksi valtuustoryhmä.

 

15§ PUOLUEEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtajisto ja puoluesihteeri kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Puoluehallitus voi lisäksi antaa niemenkirjoitusoikeuden puolueen toimihenkilölle.

 

16§ PUOLUEEN PUOLESTA VASTAAMINEN

Puolueen puolesta kantaa ja vastaa puoluehallitus joko itse tai valtuutettunsa kautta.

 

17§ PUOLUEEN PURKAUTUMINEN

Puolueen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat ja omaisuus on luovutettava puolueen purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti yhdelle tai useammalle Suomessa toimivalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle, joka toimii sellaisten päämäärien hyväksi, joita puolue on edistänyt.

 

18§ YHDISTYS- JA PUOLUELAIN SÄÄNNÖKSET

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistys- ja puoluelakia.