top of page
KP-logo-vaaka_RGB.png

Puolueen nimi ja logo

Kristallipuolueessa tehdään politiikkaa puhtain sydämin ja avoimin mielin. Sana ‘kristalli’ kuvaa toimintamme ominaisuuksia: puhtautta, kirkkautta, läpinäkyvyyttä ja värikkyyttä.

 

Logossamme esiintyvä feeniks-lintu kuvaa sitä, miten vanhan mallin politiikka on tullut tiensä päähän, jolloin syntyvät uudet sydämen ohjauksessa toimivat toimintatavat ja yhteiskuntarakenteet, jotka palvelevat kansan sekä luonnon hyvinvointia.

Yksilönvapaus ja kansalaisoikeudet

Kristallipuolueessa painotamme yksilönvapautta, jolloin henkilöllä on vapaus toimia tahtonsa mukaan niin kauan kun hän ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta ja hyvinvointia. Tärkeänä ohjenuorana pidetään, että jokainen toimii puheissaan, kirjoituksissaan, teoissaan ja kaikessa ilmaisussaan toisia kunnioittavasti.

 

Poliittisessa päätöksenteossa on kunnioitettava jokaisen perustuslaissa määriteltyjä kansalaisoikeuksia. Rakkaus ja anteeksianto ovat parannuksen avaimia, niin itseä, muita, kuin myös yhteiskuntaa kohtaan.

 

Sananvapaus kansalaisen perusoikeuksiin kuuluvana on turvattava mm. sosiaalisen median alustoilla ja jokaisen on saatava vapaasti ilmaista mielipiteensä.

Muutoksen avaimet

Puolueen näkemyksen mukaan positiivinen muutos syntyy yksilöstä, jolloin yksilön itsearvostuksen ja -kunnioituksen kautta herää halu saada itselleen parasta. Tällöin ihminen ei anna kohdella itseään huonosti eikä myöskään itse kohtele muita tai ympäristöä siten. Hän ymmärtää, että yhdessä muodostamme kokonaisuuden, jossa jokaisesta on huolehdittava.

 

Yhteiskunnassa tämä tulee näkymään ulkoa ohjautuvan yksilökäsityksen muuttumisena sisältä ohjautuvaksi, siten että ihminen ymmärtää olevansa itse oman elämänsä suurin luoja, auktoriteetti ja vastuunkantaja, eikä pelkästään ulkoista näitä toisille auktoriteeteille.

 

Valtion ja yhteiskunnan on tuettava yksilön kehitystä.

Terveys ja hyvinvointi

Kristallipuolue tarjoaa terveydenhuoltoon uutta näkökulmaa siltoja rakentamalla. Puolueen näkemyksen mukaan Suomessa tarvitaan nykyisen länsimaisen lääketieteen rinnalle runsaasti täydentäviä luonnonmukaisia hoitovaihtoehtoja ja luontaislääkintää, kuten monessa muussa Euroopan maassa on jo vakiintuneena käytäntönä. Nämä on otettava valtion tuen piiriin, kuten länsimaisen lääketieteen hoidot ja lääkkeet.

 

Nykyisin ymmärrämme, että suurin osa sairauksista johtuu elimistön toksisuudesta, jonka poistamalla, eli kehon puhdistuksella, voimme palauttaa luonnollisen tasapainon, elinvoiman ja terveyden. Kristallipuolue kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta oman terveytensä ylläpitämisestä, sekä pyrkii siihen että valtio ja kunnat tarjoavat tähän opastusta,  mahdollisuuksia ja taloudellista tukea aidon tiedon mukaisesti, ohi teollisuuden hyvinvoinnin.

 

Kristallipuolueessa nähdään, kuinka paljon terveydenhoitokuluissa voidaan säästää, mikäli oirekeskeisyydestä siirrytään potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja ymmärrys sairauksien alkuperästä on yleistä tietoa. Ihmisten hyvinvoinnin lisääntyessä säästettäisiin myös mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kuluissa.

EU ja itsenäisyys

On jo aika todeta, että Suomen ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta on viisainta erota EU:sta.

 

EU on kasvattanut sekä kansallista että kansainvälistä eriarvoisuutta ja tuloeroja, joten EU:sta eroaminen tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. EU:ssa oleminen on köyhdyttänyt Suomen kansantaloutta.

 

Ajamme Suomen aitoa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, kaikissa Suomea ja Suomen kansalaisia koskevissa asioissa. Meidän on keskitettävä päätöksentekomme lähelle meitä; Suomeen, ja oltava itse kykeneväisiä aidosti päättämään omista asioistamme.

 

Näin pystymme pitämään kiinni oikeudenmukaisesta hyvinvointiyhteiskunnastamme.

Talouspolitiikka

EU:sta eroamisen lisäksi on tärkeää myös oman valuutan käyttöönotto, joka mahdollistaa itsenäisen talouspolitiikan. Koko raha- ja talousjärjestelmämme on otettava kriittiseen tarkasteluun, niin että olemme avoimia kansamme etua palveleville muutoksille, esim. paikallisvaluuttojen muodossa.

 

Myös pankkien, sijoittajien, oikeuslaitoksen ja päätöksistä vastaavien poliitikkojen vastuusta sekä lainmukaisuudesta on puhuttava avoimesti sisältäen ns. Koiviston konklaavin täysimittaisen julkistamisen. Tavallinen kansa on vapautettava pankkien ja hallituksen virheiden maksamisesta. Kansan velvollisuus ei ole pelastaa pankkeja. Myös valtiomme huomattavaan velkaantumiseen johtaneiden toimenpiteiden laillisuus on tutkittava tarkoin, ja tarvittaessa velat on mitätöitävä, kuten Islannin esimerkki osoittaa.

 

Islannissa pelastettiin kansa ja pankkien annettiin kaatua omien virheidensä takia.

Rahanluontioikeus markkinavetoisena, eli käytännössä yksityispankkien monopolina, ei ole johtanut rahoituksen kohdistamiseen yhteiskunnan kannalta tarpeellisiin kohteisiin, vaan yksityispankkien oman hyödyn ja voiton tavoitteluun. Tämä on omalta osaltaan lisännyt tuloerojen kasvua ja pääomien keskittymistä.

 

Oma valuutta mahdollistaa oman itsenäisen finanssipolitiikan, mikä on Suomen kansantaloudelle hyödyllisempää. Demokraattisen rahan luonnin tavoitteen toteuttaminen käytännössä vaatisi sekä eroa EU:sta sekä eurosta, jonka lisäksi oman itsenäisen keskuspankin suoran valtion rahoitusoikeuden palauttaminen on ainoa tie pois valtion velkaantumisesta.

 

Käteinen raha on säilytettävä käytössä.

Lapsuus

Vanhempien valinnanvapauden toteutuminen lasten kasvatusympäristön suhteen on tärkeää. Joillekin perheille päivähoito on paras vaihtoehto, kun taas toisille lasten kotihoito on mielekkäämpää. Toisin sanoen, kotihoidon tuen riittävä suuruus sekä laajuus on oltava sillä tasolla, että kotikasvatus on mahdollista myös pienituloisille. Nykyisen kotihoidon tuen suuruus on paljon pienempi, kuin mitä lapsen päivähoidon kustannus yhteiskunnalle, joten sen suuruus ja kattavuus on pidettävä vähintään samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Suosittelemme kuitenkin kotihoidon tuen nostamista.

 

Perheitä tulee kohdella samanarvoisesti riippumatta siitä asuvatko lapsiperheet maalla vai kasvukeskuksissa tukemalla kyläkoulujen ja päiväkotien ylläpitoa ja säilyvyyttä. Koulujen ja ryhmien koot on hyvä pitää mahdollisimman pienenä, mikä palvelee sekä oppijan, että opettajan etua.

 

Sosiaalihuollon ja perhetyön palveluiden, neuvoloiden, terveysasemien, päiväkotien ja virkavallan (mm. palo- ja pelastuslaitos, poliisi) palveluiden turvaaminen on tärkeää joka puolella Suomea. Ennaltaehkäisevään työhön painottaminen perhetyössä vähentää merkittävästi pahoinvointia ja tuo pitkällä tähtäimellä myös yhteiskunnalle säästöjä, kun tilanteet eivät pääse pahaksi ja korjaustoimia tarvitaan vähemmän.

Koulutus

Koulutuksen on oltava maksutonta. Peruskoulun monimuotoisuutta on tuettava ja kehitettävä. Etä- ja kotikoulu on kehitettävä aidoiksi vaihtoehdoiksi lähikoulun rinnalle. Valtion on tuettava myös itsenäisesti ja kotona opiskelevia, kotikoululaisia mm. materiaalituella.

 

Varsinkin ammatillisessa opetuksessa lähiopetuksesta ja sen laadusta kaikilla tasoilla, on pidettävä kiinni.

 

Sveitsin kisällimalliin on tutustuttava paremmin ja mahdollisesti integroitava jotain sen suuntaista myös Suomeen.

 

Oppivelvollisuuden lisääminen 18 ikävuoteen asti ei mielestämme ole opiskelijan kannalta hyvä asia. Nuorella on oltava jo aiemmin vapaus vaikuttaa siihen, mitä hän haluaa tehdä, ilman pakkoa. Peruskoulun päättyessä jokaiselle opiskelijalle – tämän halutessa – tulee taata opiskelupaikka toisella asteella tai vastaava koulutuspaikka.

Työ

Työn määritelmä ja sen todellinen tarve on syytä tarkastaa perinpohjaisesti.

 

Kestämättömällä pohjalla oleva jatkuvaa talouskasvua vaativa talousjärjestelmämme teettää paljon täysin tarpeetonta työtä ja kuluttaa ekosysteemiä. Kun ymmärrämme tämän ja toimimme potentiaalimme mukaisesti, meillä on mahdollisuus hyvinvoivaan Suomeen ja laaja-alaiseen onnelliseen elämään, jossa vapaa-aikaa omien intohimojen toteuttamiseen on huomattavasti enemmän kuin mihin olemme tottuneet.

Yrittäjyys

Kristallipuolue tukee ja edistää yrittäjyyttä Suomessa. Erityisesti haluamme nostaa esiin mikroyrittäjien (alle 10 työntekijää) kestävän toiminnan edellytykset. Poikkeusoloissa valtion on otettava vastuuta yritysten toiminnan jatkuvuudesta. Yrittäjän työttömyys sekä -eläketurva on saatava riittävän elämänlaadun turvaavalle tasolle.

 

Mikroyritysten työntekijöiden palkkaamista on helpotettava ja turvattava yrityksen elinkelpoisuus valtion tukemana työntekijän sairaslomien maksamisella.

Arvokas elämä ja vanhuus

Elämän tulee tarjota iloa sen jokaisessa vaiheessa. Erityisryhmien, kuten vanhusten, elämänlaatuun pitää kiinnittää paljon suurempaa huomiota. Heille tulee tarjota avaimet terveeseen elämään, eli riittävään liikuntaan, yhteisöllisyyteen, puhtaaseen ruokaan ja mahdollisimman vähälääkkeiseen elämään kodinomaisessa ympäristössä.

Luonto ja eläimet

Ihminen on osa luontoa, luonnosta tullut ja luontoon palaava. Luonnosta olemme saaneet kaiken, mitä meillä on ja mitä tarvitsemme. Luontoa kunnioittavat tavat tulee huomioida ja korostaa kaikessa toiminnassa.

 

Lapsemme tulee opettaa luontonsa tunteviksi, luontoa kunnioittaviksi yksilöiksi. Me tarvitsemme luontoa, luonto ei tarvitse meitä.

 

Eläimet ovat ihmisen lailla tuntevia yksilöitä ja tämä on ihmisen huomioitava. Jokainen eläin ansaitsee elää lajityyppinsä mukaista elämää luonnollisessa elinympäristössään luontaisia tarpeita toteuttaen.

 

Erityisesti teollisuuden yhteiskuntavastuun lisääminen ja luontoa säästävän energiapolitiikan edistäminen on tärkeää.

Muita puolueen toimintaa ohjaavia perusaatteita

 • Maailmanrauhan hyväksi tehtävä kauaskatseinen työ. Suurvaltojen välissä voimme näyttää esimerkkiä puolueettomuudesta ja hyvien suhteiden merkityksestä kaikkiin suuntiin

 • EU:sta eroamisesta huolimatta haluamme itsenäisenä valtiona tehdä yhteistyötä muiden valtioiden kanssa

 • Väkivallattomuus

 • Ihmisoikeuksien puolustaminen

 • Lasten terveyden ja hyvinvoinnin, seksuaalisen ja kokonaisvaltaisen turvallisuuden takaaminen

 • Lakien tulee perustua kansalaisten turvan, hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseen, joita yritysten, kuntien ja valtion tulee kunnioittaa

 • Henkilökohtaisesta vastuusta ei voi paeta suhteilla tai omaisuudella

 • Poliitikkojen, virkamiesten, esim. tuomareiden yms. tulee kertoa sidonnaisuutensa, myös “salaseuroihin”

 • Ulosottomiesten tulospalkkauksen poistaminen

 • Perintäyritysten toiminnan sääteleminen tarkemmin lailla

 • Politiikan läpinäkyvyys ja teknologian valjastaminen tämän mahdollistamiseen (mitä päätöksiä tehdään, milloin, kuka päättänyt…)

 • Lainsäädännön ja byrokratian yksinkertaistaminen

 • Ihmisten omanarvon tunteen kasvattaminen ja tukeminen varhaislapsuudesta vanhuuteen

 • Yhteisöllisyyden lisääminen

 • Työllisyyden tukeminen ja kehittäminen sekä tuloerojen pienentäminen

 • Yhteiskunnallisesti tärkeiden töiden kuormittavuuden ja palkan määrittely niiden ansaitsemalle tasolle

 • Asumis- ja elinkustannusten pitäminen inhimillisellä tasolla

 • Tukiviidakon radikaali yksinkertaistaminen ja automatisointi

 • Uuden sukupolven innovatiivisen ajattelun lisääminen palvelujen tuottamisessa

 • Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen aidon demokratian mukaisesti

 • Vapauksien ja vastuiden tasapainon tärkeyden ymmärtäminen

 • Omavaraisuuden tukeminen

 • Kansalaisten oma-aloitteisen tiedon etsimisen ja oppimisen tukeminen

 • Koko Suomen kattavien peruspalveluiden turvaaminen riittävän lyhyillä etäisyyksillä

 • Yhteistyö yli puoluerajojen

 • Rohkea panostaminen uuden ajan energiamuotoihin

Hallituksen hyväksymä 17.1.2021

bottom of page