top of page

EKA  
Edustuksellinen kansanäänestys

Nimensä mukaisesti edustuksellinen kansanäänestys (EKA) on yhdistelmä nykyistä Suomessa käytössä olevaa edustuksellista demokratiaa ja suoraa kansanäänestystä, siten että niiden yhdistelmässä on huomioitu molempien menetelmien parhaimmat puolet.

 

Myöhemmin, kun EKA on osoittanut kansaa palvelevan ominaisuutensa, on aika miettiä, missä määrin EKA mahdollisesti korvaisi nykyistä, edustuksellista demokratiaa. Tämä EKA-malli on alustava, joten se on avoin kehitykselle.

network_edited_edited.jpg

 

NYKYISEN EDUSTUKSELLISEN DEMOKRATIAN SUURIMMAT HAASTEET

Suomessa valitaan eduskuntavaaleissa 200 kansanedustajaa. Jotta edustaja tulisi valituksi, hänen on useimmiten syytä olla samaa mieltä kuin mitä suurin osa kansasta on. Kansan mielipidettä ohjaa valtakunnallinen media, joten käytännössä suurin osa kansanedustajistamme on saman mediakoneiston ohjaamia. Tämä ei olisi ongelma, jos Suomessa olisi moniääninen media, jossa tuotaisiin laajalti näkyville erilaisia näkemyksiä ilman sensuuria. Valitettavasti totuus on kuitenkin toisenlainen.

Toinen edustuksellisen demokratian haaste on hyvin kapea osaaminen, sillä 200 henkilöä on hyvin pieni määrä asiantuntemusta. Heidän osaamistaan täydentää virkamieskoneisto, jota ei olla vaaleilla valittu. Käytännössä olemme nähneet sen, että tuo virkamieskoneisto ohjeistaa kansanedustajia täysin siihen suuntaan kuin mitä valtamediaa ohjailevat tahot haluavat. Kansanedustajien päätöksiin vaikuttaa suoraan myös yritysmaailman lobbarit, joten olisi sinänsä ihme, jos ei tässä järjestelmässä olisi korruptoituneisuutta.

Kolmas haaste onkin tämän järjestelmän helppo korruptoitavuus. Jos poliittista päätöksentekoa haluaa ohjata ulkoapäin, niin se riittää, että ohjaa puolueiden ylintä johtoa. Jos yksittäinen kansanedustaja äänestää puolueen päättämän linjan vastaisesti, häntä usein odottaa rangaistukset ryhmäkuriin vedoten. Jos niskuroiva kansanedustaja ei muuta käytöstään, vaikka hän ajaisikin kansan etua, hänet jopa erotetaan eduskuntaryhmästä. Hän voi myös olla lähes varma siitä, että seuraavissa vaaleissa hänet jätetään kyseisen puolueen ehdokaslistojen ulkopuolelle.

Viimeinen edustuksellisen demokratian tässä tekstissä mainittu haaste on, että pelkästään äänestämällä yksittäisellä henkilöllä on sinänsä hyvin pieni mahdollisuus vaikuttaa politiikan tekoon, sillä yksi ääni hukkuu helposti muiden joukkoon.

SUORAN DEMOKRATIAN SUURIMMAT HAASTEET

Suora demokratia on siitä hyvä malli, että sitä on paljon vaikeampaa ohjata kulisseista kuin edustuksellista demokratiaa. Kuitenkin äänestäjäkunta toimii tässäkin mallissa helposti valtamedian ohjaamilla, korruptoituneilla tavoilla.

Suorassa demokratiassa muodostuu ongelmaksi myös se, että yksittäisen kansalaisen tulisi ottaa selvää mitä moninaisimmista asioista ja mielellään vielä monesta perspektiivistä. Joten voimme todeta, että vaikka koko kansa saakin äänestää asioista, niin silti äänestystulokset perustuvat suhteellisen kapeaksi painottuvaan osaamiseen.

Suorassa demokratiassa äänestäjän on myös haastavaa huomata oman äänensä merkitystä muiden äänien joukossa, ja näin ollen on varsin oletettavaa, että äänestäjä päätyy toteuttamaan mukavuudenhaluaan äänestämisen sijasta.

 EDUSTUKSELLINEN KANSANÄÄNESTYS PÄHKINÄNKUORESSA

Edustuksellinen kansanäänestys pohjautuu siihen, että jokaisella äänestysoikeutetulla kansalaisella eli kansalaisedustajalla on valittavanaan kaksi vaihtoehtoa: Joko hän itse käyttää ääntänsä äänestettävästä asiasta tai hän valtuuttaa oman äänensä jollekin toiselle henkilölle. Kolmas vaihtoehto on jättäytyminen kokonaan EKAn ulkopuolelle.

Oman äänen muille valtuuttamisen EKA-järjestelmään voi tehdä osa-alueittain. Esimerkinomaisesti, jos kansalaisedustaja X kokee luottamusta kansalaisedustajaan A talouspolitiikassa, niin X voi antaa toistaiseksi voimassa olevan valtuutuksen A:lle kaikissa talouspoliittisissa kysymyksissä. Jos taas X luottaa kansalaisedustaja B:hen terveys- ja sosiaalipolitiikassa, niin valtuutus menee hänelle jne.

Helpoin tapa politiikasta kiinnostumattomalle henkilölle on valtuutttaa oman äänensä käyttö vain yhdelle henkilölle, jonka hän on todennut luotettavaksi ja jonka mielipiteistä hän pitää.

EKAN AVOIMUUS

EKA olisi verkossa toimiva, vahvaan tunnistautumiseen perustuva avoimen lähdekoodin järjestelmä. Koska täysin luotettavaa sähköisen äänestyksen järjestelmää, jossa on vaalisalaisuus, ei ole vielä kehitetty, niin ehdottamassamme EKA-mallissa myös vaalisalaisuus on purettu. Tämän avoimuuden avulla voimme siis varmistua vaalituloksien rehellisyydestä, sillä kuka tahansa voisi milloin tahansa tarkastaa äänestystulokset.

Vaalisalaisuus on syvälle mieliimme juurrutettu toimintatapa, mutta sen tarpeellisuutta on jokaisen syytä miettiä. Kenen etua salaisuudet palvelee, ja miksi oman mielipiteen julkinen esittäminen koetaan niin vaikeaksi. EKAn helpotus kuitenkin on, että jos ei itse halua suoraan asioista äänestää, niin äänestämisen voi aina valtuuttaa jollekin toiselle. Ja tietenkin kansalaisedustaja voi koska tahansa päättää, ettei halua antaa ääntänsä EKA-järjestelmään millään tavalla.EKASSA VIISAUS PÄÄSEE ESIIN

EKA on verkossa toimiva sovellus, johon kuka tahansa äänestysoikeudellinen kansalainen voi rekisteröityä. Jokaisella rekisteröityneellä henkilöllä on oma profiili, johon hän voi halutessaan kirjoittaa mielipiteitään ja perusteluitaan äänestettävästä asiasta.

Voimme kuvitella, että kansalaisedustaja X on antanut valtuutuksensa A:lle kaikissa äänestyksissä. A tietää kuitenkin, että kansalaisedustaja B tietää häntä paremmin jonkun tietyn poliittisen osa-alueen, jonka perusteella A on valtuuttanut B:n.

EKA-mallissa valtuutukset voivat siis myös ketjuuntua, eli jos X valtuuttaa A:n, joka taas valtuuttaa B:n, niin kansalaisedustaja B:llä on oman äänensä lisäksi tässä esimerkissä jo X:n ja A:n äänet käytössään.

Jokaista äänestettävää asiaa kohti EKA-järjestelmästä on helposti löydettävissä eniten valtuutuksia saaneiden kansalaisedustajien profiilit ja kommentit, jotka ovat sekä äänestettävän asian puolesta että sitä vastaan. Näin jokaisen äänestäjän on vaivatonta kerryttää halutessaan monipuolista tietämystä, jonka perusteella hän voi tehdä itsenäisen päätöksen tai valtuutuksen.

Valtuutuksien kautta, on jokaisella kansalaisedustajalla mahdollisuus saada hyvin suuri määrä ääniä taakseen, mikä kannustaa politiikkaan osallistumiseen sekä oman henkilökohtaisen viisauden jakamiseen. Omalla äänellä voi siis olla hyvin suuri merkitys EKA-järjestelmässä.

SUOJASSA KORRUPTIOLTA


Myös EKAssa yksittäisille henkilöille voi keskittyä paljon valtaa. Vallan keskittyminen johtuu siitä, että suurin osa kansasta kokee, että kyseinen henkilö ajaa ansiokkaasti kansalaisten etua.

Nykyisessä edustuksellisessa demokratiassa valtaa saaneen kansanedustajan korruptointi on verrattain helppoa, ja kerran tälle polulle astuneen ”kansanedustajan” on siltä vaikea enää totuuden ja kansan edun palvelukseen palata. Tämä epäkohta ei kuitenkaan poista kyseisen henkilön valtaa kuin aikaisintaan vaalikauden loputtua, vaikka äänestäjät huomaisivatkin hänen pettäneen lupaukset.

EKA-malli sitä vastoin toimii nopeasti. Jos valtaa saanut kansalaisedustaja alkaa äänestämään kansan edun vastaisesti, niin hän menettää hyvin nopeasti suosionsa. Tämän johdosta EKA-mallissa valtaa omaavia henkilöitä on melko turhaa korruptoida.

EKAN TULEVAISUUS

Koska EKA on rinnakkainen järjestelmä vailla virallista valtaa, niin se on käyttönotettavissa hyvin nopealla aikataululla, joka on myös Kristallipuolueen tavoite. Ensinnäkin käyttöönoton myötä EKA näyttäisi todellista kansan tahtoa, ja toisekseen sen kautta myös kansanedustajien olisi mahdollista hyödyntää kansan viisautta päätöksenteossaan.

Tulevaisuutta ajatellen EKA mitä todennäköisemmin nostaisi esiin kansalaisia, jotka puhtaimmin ja parhaimmin toimisivat kansaamme palvellakseen. On siis hyvinkin mahdollista, että nämä henkilöt ehdolle lähtiessään tulisivat saamaan laajaa kannatusta myös vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Jo sitä ennen EKA itsessään on todennäköisesti alkanut vaikuttamaan virallisen politiikan suuntaan, sillä kansan tahdon ollessa selkeästi esillä sitä vastaan on koko ajan vaikeampi toimia.

Tulevaisuudessa, ehkäpä vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeen, onkin aika päättää, että mikä olisi paras uuden ajan poliittinen malli. Tuohon on kuitenkin vielä niin paljon matkaa, että ainakin tällä hetkellä on syytä keskittyä parhaaseen mahdolliseen ja toteutettavissa olevaan siirtymämalliin vuosien 2023-2027 välillä. Me Kristallipuolueessa koemme, että EKA on juuri tällainen malli, ja kutsummekin kaikki muut puolueet sitä yhdessä kehittämään kanssamme sekä tukemaan sen pikaisessa käyttöönotossa.
 

 

EKAN MUITA HYÖTYJÄ

EKAN käyttöönoton myötä poliittiset puoluerakenteet ja niitä ohjaavat tahot tulisivat väistämättä menettämään valtaansa. Se purkaisi paljon tarpeetonta byrokratiaverkostoa, joka ei palvele kansan etua.

EKA on helposti laajennettavissa myös kunta- ja aluetasolle. Myöhemmin se voi toimia myös hyvinvoinnin vientituotteena muihin maihin.

EKA tulisi muuttamaan mediamme sisältöä moniäänisemmäksi. Kun kansan viisaus ja todellinen tahto pääsevät esiin, niin kansa ei myöskään hyväksy tai seuraa enää yksipuolista, vain tietyn eturyhmän etujen ajamiseen valjastettua tiedonvälitystä.


EKA voi toimia myös kansalaisaloitteiden tukena. Siihen voidaan syöttää kaikki riittävän kannatuksen saaneet kansalaisaloitteet äänestettäväksi, jolloin eduskunta ei voi lakaista niitä maton alle niin helposti kuin tällä hetkellä.

EKA mitä todenäköisimmin herättäisi kansassa laajempaa kiinnostusta yhteiskunnan toiminnan kehittämiseen

EKAan kutsuttaisiin myös kaikki kansanedustajat, sillä he voisivat perustella omat kantansa sinne tai vaihtoehtoisesti osoittaa valtuutuksella, että millä perusteilla he ovat tehneet oman päätöksensä. Tämä saisi aikaan syvempää tuntemusta ja toivottavasti myös luottamusta EKAan osallistuvia kansanedustajia kohtaan.


EKAN HAASTEET

Sykliytyminen

EKA-mallissa ketjuuntuneet valtuutukset voivat tehdä sykliytymistä, joka yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että kansalaisedustaja A valtuuttaa B:n, kun taas kansalaisedustaja B antaa valtuutuksensa A:lle. Jos kansalaisedustaja C antaa valtuutuksensa syklin muodostaville jäsenille, niin hän on syklissä alemmalla tasolla, jolloin syklissä voi olla helposti mukana suuri määrä henkilöitä.

Yksi ratkaisutapa tähän ongelmaan on se, että syklin muodostuessa EKA lähettää siitä tiedotusviestin jokaiselle syklissä olevalle, ylimmän tason äänestäjälle, jolloin sykli mitä todenäköisimmin purkautuu.

Äänestettävän asian osa-alue

EKAn haasteena on myös se, että mihin kategoriaan mikäkin äänestettävä asia kuuluu. Jos esimerkiksi äänestys koskee sitä, minkä verran tai millä tavalla valtio rahoittaa terveyspalveluita, niin onko äänestyksen kategoria talous vai terveys- ja sosiaalipalvelut?

Kenties EKA voitaisiin tehdä oppivaksi ohjelmaksi siten, että jos äänestettävä asia sivuaa selkeästi kahta tai useampaa kategoriaa, niin äänestäjä saa kyselyn siitä, että kumpaa kategoriaa hän priorisoi toistaiseksi enemmän.

LOPPUSANAT

EKAn käyttöönotto nykyisen järjestelmän rinnalle on helppoa. EKA nostaa esiin kansan viisauden ja tahdon, joka väistämättä palvelisi myös kansan etua.

EKAn toteutus vaatii asiantuntevan teknisen tiimin, joka näillä näkymin toteuttaisi sovelluksen ensisijaisesti palveluksena Suomen kansalle ja myöskin kaupallisena, kuukausimaksullisena tuotteena.

Kyseinen tuote eli EKA olisi helposti kopioitavissa myös muihin maihin, joten on hyvinkin mahdollista, että alkuvaiheen palvelutyö muuttuisi kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Saattaa olla, että juuri sinä ystäviesi kanssa osaisit toteuttaa EKAn teknisen puolen. Jos näin on ja kiinnostusta löytyy, niin ota Kristallipuolueeseen yhteyttä.

 

bottom of page