top of page

Tietosuojaseloste

KRISTALLIPUOLUE RP:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Kristallipuolue rp c/o
Outi Hallikainen
Rinnekuja 6
11100 Riihimäki

Y-tunnus: 2690561-7

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö(t) ja/tai yhteyshenkilö(t)

Outi Hallikainen
info@kristallipuolue.fi
puh. +358 (0)50 3394414

 

Rekisterin nimi

Kristallipuolue Rp tukiryhmä- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän tukiryhmän toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten sekä markkinointipalveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi sekä sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

 

Rekisterin tietosisältö

Tukiryhmän jäsenen perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelin ja postitusosoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan tukiryhmän jäsenyyden aikana. Tutustu jäsenrekisterin rekisteriselosteeseen tästä.

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, jotka Kristallipuolue ry pyrkii saamaan tukiryhmän jäseneksi. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä yhdistystoimintaa, rekisteröidyiltä itseltään, erilaisten opt-in lomakkeiden kautta, viestintäohjelmien kautta (sähköposti, messengerit ja sms) jossa he hyväksyvät tietojensa käytön meidän markkinoinnissa.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan säilyttää myös EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla eri pilvipohjaisten palveluntarjoajimme toimesta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat automaattisesti vaitiolovelvollisia. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Evästeiden (cookies) -käyttö

Käytämme sivuillamme cookie-toimintoja eli erilaisia evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Jatkamalla kotisivujemme käyttöä, hyväksyt myös evästeiden käytön.

 

Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla käytetään Google AdWords ja Facebook -mainontaa ja heidän tarjoamaa seurantaa, joka auttaa kohdentamaan eri mainoskampanjoita sivustollamme vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on Kristallipuolue ry:n toiminnan markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla internet-selaimeesi ulkopuolisen palveluntarjoajan (Googlen, Facebookin, tms.) eväste.

 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tässä tietosuojaselosteessa viipymättä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö eri suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page