top of page

Teser på svenska

Tes  #1

1 - Andlighet.png

Det finns en andlig dimension i livet, som har ett högre syfte än att sträva efter makt, egendom och egennytta. Detta syfte är kärlek och sanning. Den gamla tidsålderns samhällsbygge har nått vägs ände. Nu har en ny tidsålder inträtt, under vilken vi inser att vår egen lycka beror på hur vi verkar för det allmännas bästa.

Tes  #4

4 - Natur.png

Naturen ger oss livsmöjligheter.

Vi måste försvara naturen. Finlands natur måste skyddas betydligt bättre än vad som är fallet i nuläget. Gruvlagen måste omedelbart skrivas om. Vårt grundvatrten måste skyddas från exploatering av mulitnationella bolag

Tes  #7

7 - Beslutsfattande.png

Finland bör ha nationell självbestämmande rätt gällande landets egna angelägenheter. Finland bör återerövra sin självbestämmanderätt gällande sin ekonomiska poltik och övrig lagstiftning. Detta eftersom det är Finland som bäst känner till resurserna och behoven i det egna landet. EU, som det är utformat idag,är till stor del ett byråkratiskt, odemokratiskt tjänstemannamaskineri i vilket de lobbande storföretagen har alltför stor makt och som i många fall verkar till de enskilda nationernas nackdel

Tes  #2

2 - Hälsovård.png

En mångsidig utveckling av hälsovården. Vi måste få ett slut på läkemedelsföretagens oinskränkta maktposition i den allmänna hälsovården.

Hälsovården måste bli mer mångsidig genom att man, jämsides med den konventionella skolmedicinen också ska ta i bruk alternativa och kompletterande vårdmetoder. Tyskland kan här användas som modell. Klienten/patienten kan sedan själv välja vilka vårdmetoder som passar hen(henne eller honom) bäst.

Tes  #5

5 - Livsmedel produktion.png

Livsmedelsproduktionens 

 

självförsörjningsgrad måste höjas

Livsmedelsproducenternas löner och arbetsbörda måste ge tillbörlig uppmärksamhet. Staten bör starkt stöda produktionen av ekologiska livsmedel. De djur som används i produktionen av livsmedel bör ses som levande varelser. Behandlingen av dessa bör uppfylla etiska krav.

Tes  #8

8 - Det monetära systemet.png

Det monetära systemet bör vara styrt av staten. Staten bör kunna styra medel till de områden som har de största behoven. Det nuvarande systemet där privatägda banker skapar pengar till statens finanser som skulder till vllka tillfogas ränta är en grundläggande orsak till många problem i världen.

Tes  #3

3 Ålderdom.png

Ålderdomen är en del av livet.

Alla måste kunna beredas möjlighet till kunskap och lycka i livets alla skeden.

 

Vi blir alla gamla om vi får leva, vi måste alltså komma ihåg att ta hand om varandra.

Tes  #6

6 - Arbete.png

Arbetet bör omvärderas. Arbete bör utföras inte bara för sin egen skull, utgående från reella behov. Arbetsbördan bör fördelas mer jämlikt så att arrbetsveckan förkortas och arbetslöshetsgraden sjunker. De byråkratiska rutinerna bör förenklas och medborgarlön tas i bruk.

Tes  #9

9 - Invandring.png

En helhetssyn på invandringen

Beslutsrätten över invandringen bör finnas i Finland. Syftet bör vara att att upprätthålla lag och ordning i samhället, hjälpa människor i nöd och befrämja möjligheter till återvändande till respektive hemländer . Världsfreden bör befrämjas med öppen och sanningsenlig information om orsakerna till krig samt om finansiering av vapenindustrin. Denna information bör riktas till olika grupper i samhället.

Tes  #10

10 - Media svenska.png

Statlig media bör vara objektiv

Statlig media bör informera från olika synvinklar, inte bara utgående från de stora internationella mediabolagens intressen. YLE måste dela neutral information ur olika synvinklar från både öst och väst. Nyhetsbevakningen bör inte bara komma från kommersiella instanser som nu är fallet utan information bör spridas också från oberoende experter och medborgarorganisationer.

Tes  #11

11 - Rusmedelspolitik.png

Rusmedelspolitiken bör moderniseras.

De lagar gällande rusmedel som grundar sig på straffpåföljder har visat sig vara verkningslösa, vilket kan påvisas när man granskar brottsregister och hälsovårdens statistik. Finland bör ta modell av länder i vilka avkriminaliseringen av bruket av rusmedel har visat sig medföra betydande nytta. En sådan avkriminalisering och legalisering har rekommenderats av WHO och FN.

Tes  #12

12 - Småföretagande.png

Småföretagande måste få sin rättmätiga ställning

Kristallpartiet vill framhäva egenföretagare, start-up-företagare och andra småföretagare samt företagare som verkar på landsbygden. Vi vill vara med och skapa nya modeller för företagande och en minskad byråkrati för att starta upp nya små företag

Tes  #13

13 - Barn och unga.png

Det är vi vuxna som skapar våra barns och ungas framtid. Därför är det viktigt att vi bygger upp 

ett samhälle som de kan må bra i. Vi behöver förstå våra barn bättre. Vara sensitiva och ta dem i 

beaktande genom att vara närvarande. Skolsystemen bör bli ännu mera flexibelt för att ge barnen 

och ungdomarna mera tid och utlopp för sin kreativitet och vård av sin kropp och känslor.

bottom of page