top of page

Kansan ääni ratkaisee

Nykyisessä Suomen kierossa näennäisdemokratiassa eduskuntaan valitaan kansanedustajat neljän vuoden välein. Tämä johtaa siihen, että kansalaisilla ei ole juurikaan päätäntävaltaa maan asioista neljän vuoden aikana vaan vaalien jälkeen saadulla mandaatilla puolueet tekevät oman mielensä mukaisia päätöksiä. Oikeasti hallintojärjestelmämme pitäisi rakentaa sen mukaiseksi, että kansan ääni ratkaisee. Tämä tarkoittaa reaaliaikaista kontrollia siitä mitä milloinkin halutaan päättää. Jotta kansan ääni tulisi kuulluksi tarvitaan järjestelmä, joka pystyy mittaamaan kansalaisten mielipiteitä ja täten antamaan laajemman legitimiteetin päätöksille sekä tarjoamaan kyvyn ennustaa mitkä asiat tulevat päätettäväksi lähitulevaisuudessa.

Totuuskone on ohjelmistomääritys ominaisuuksista, jotka suorademokraattisessa päätäntäjärjestelmässä olisi oltava. Näitä ominaisuuksia ovat mm. käyttäjän tunnistaminen, äänestysryhmien ja äänestysalueiden muokkaaminen, kansalaisehdotusten luonti ja kommentointi sekä kansalaisehdotusten äänestäminen puolesta, vastaan tai tyhjää. Lisäksi järjestelmä määritykseen kuuluu keinot monitoroida järjestelmän tilaa äänestyslohkoketjua lukemalla sekä potentiaalisesti menetelmiä lähitulevaisuuden ennustamiseen mielipidejakaumista.

Ohjelmiston on alunperin määritellyt Suomen Demokratia ry ja siitä on tehty käyttöliittymäprototyyppi. Lohkoketjutallentamisen mahdollisuuksia äänestysjärjestelmänä on myös selvitetty erillisen prototyypin avulla. Lohkoketju on muuttumaton tallennusrakenne siten, että aikaisempaa äänestyshistoriatietoa ei voi muuttaa ilman, että koko lohkoketju muuttuisi sisällöltään. Lohkoketjua hallinnoidaan myös hajautetusti eri palvelimilla ja koneilla, joten järjestelmän murtaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin yhteen tietokantaan perustuvissa järjestelmissä. Äänestyslohkoketjun sisältö on myös julkinen, joten sitä voidaan monitoroida ulkopuolelta ja nähdä kuinka ehdotustenkannatus muuttuu reaaliaikaisesti.

Ehdotusten luominen on suunniteltu sallittavaksi kaikille tunnistetuille käyttäjille. Perusperiaatteena päätöksenteolle on, että ne ehdotukset, jotka voittavat kaikki muut ehdotukset toteutettaisiin yhteiskunnassa. Koska vain parhaat ehdotukset voittaisivat, niin järjestelmä tuskin tuottaisi merkittävästi ongelmallisia päätöksiä. Näitä voittavia ehdotuksia vietäisiin sitten eteenpäin valtuustoissa ja eduskunnassa niiden edustajien avulla, jotka hyväksyvät kansanäänen. Toisaalta kansan äänen vastustaminen olisi vaikeaa, koska silloin pitäisi löytää uskottavat perusteet miksi esimerkiksi kansanedustajana vastustaisi kansan mielipidettä.

Lohkoketju toteutukseen voidaan käyttää esim. HEAT- tai FIMK-lohkoketjuteknologioita, jotka ovat julkisia lohkoketjuja. Täten äänestäminen olisi myös julkista. Järjestelmään on suunniteltu myös mandaattipohjainen äänestys, jolloin käyttäjät voisivat valtuuttaa muita käyttäjiä äänestämään heidän puolestaan tarvittaessa. Tällöin lohkoketjussa olisi myös läpinäkyvästi nähtävissä valtarakenne, joka on johtanut nykyiseen äänestysjakaumaan. Suljettujen ovien kabinettipolitiikka ei siis enää onnistuisi.

Yhtenä sovelluksena järjestelmälle olisi nykyisen Suomen lakikirjan validiteetin mittaaminen. Ne lait, jotka saavat suurimman vastustuksen ja pienimmän kannatuksen voitaisiin suoraan poistaa lakikokoelmasta eduskunnanpäätöksellä. Todennäköisin sovellusalue totuuskoneelle olisi kunnallinen päätöksenteko, jolloin kuntalaiset tai kaupunkilaiset voisivat äänestää valtuustojen käsittelemistä ehdotuksista sekä luoda omia äänestysehdotuksia. Niillä joilla ei esimerkiksi ole riittäviä teknisiä valmiuksia äänestysjärjestelmän käyttämiseen voisivat tehdä sen kirjastoissa opastuksen avulla. Käyttöliittymässä voitaisiin käyttää pelillistämisen keinoja, jolloin nuorisokin voisi aktivoituaenemmän päätöksentekoon. Reaaliaikainen järjestelmä poistaisi niitä ongelmia, joita nähdään esim. Sveitsissä, jossa äänestäminen tapahtuu äänestyslippujen avulla ja täten mielipiteitä ei mitata mistä tahansa äänestysehdotuksesta eikä reaaliaikaisesti.

Toimiva suorademokraattinen järjestelmä on myös Italiassa, jossa suorademokraattinen puolue Viidentähden liike nousi suureksi valtapuolueeksi suorademokraattisilla päätöksentekomenetelmillään. Hajautettuna järjestelmänä kansan ääntä ei voisi myöskään helposti lahjoa tai uhkailla eikä mielipidejakauma täten vinoutuisi kuten pitkälti puoluekuriin perustuvassa nykyisessä kierossa demokratiassa.

Lisätietoja:

Kristallipuolue EKA Edustuksellinen kansanäänestys: https://www.kristallipuolue.fi/eka Totuuden Etsijät, Mikko Vapa, Suora Demokratia: https://www.youtube.com/watch?v=FTVVemDltww

bottom of page