top of page

Laajennettu ja hajautettu osallistava humanistinen demokratia

Updated: Jan 25

Maurizio Sajeva, 20.01.2022


Ei kukaan saa päättää toisten ihmisten elämästä, perusoikeuksista ja kehosta eikä heidän lapsistaan. Tästä seuraa, että demokratia ei voi olla edustuksellinen eli sillä ei voida antaa kenellekään mandaattia, jota ei voi perua ja jonka perusteella päättäjä voi tehdä mitä lystää.


Kristallipuolueen sivuilta (2022a) lukee: ’Pelkkään materialismiin ja oman edun tavoitteluun perustuva yhteiskuntarakenne on tullut tiensä päähän. Elämällä on korkeampi tarkoitus kuin vallan ja omaisuuden tavoittelu. Nyt on tullut aika, jolloin arvostamme asioita, jotka tehdään yhteisen hyvän vuoksi’.


Puhtaasti materialistisessa ajattelussa ja perinteisemmässä uskonnollisessa ajattelussa on usein keskitytty ihmisen merkityksettömyyteen tai virheisiin. Mutta on olemassa toinenkin tie, jota voidaan seurata: inhimillisten hyveiden tie, ihmisen tärkeyden ja kehittymisen tie yhdessä luonnon kanssa. Tämä johtuu siitä, että kaikki elämässä on yhteydessä toisiinsa, ja siksi se on otettava huomioon: ihmiset, eläimet ja luonto.


Kristallipuolueen kertoo, että ’tiede ja henkisyys ovat kohtaamassa toisensa, kvanttifyysikot alkavat todistamaan henkisiä lainalaisuuksia todeksi myös fyysisten laitteiden avulla’ (2022a).

Malvezzin (2022a, b) mukaan ilmaus ’alussa oli verbi’ voidaan kääntää seuraavasti: "alussa oli värähtely". Tämä johtuu siitä, että filosofi Demokritoksen mukaan atomit hallitsevat kaikkea materiaa. Vuosituhansia myöhemmin kvanttifyysikko Max Planck raportoi hyvin samankaltaisen lauseen, jonka mukaan atomit on saatu värähtelemään älykkään voiman avulla. Nobel-palkittu Planck vastaa palkintoseremoniassaan kysymyksiin, että ainetta, sellaisena kuin hän on tutkinut sitä koko elämänsä ajan, ei ole olemassa. Jos siis taloustiede käsittelee myös reaalista, mutta reaalista ei ole olemassa, myös se joutuu kriisiin, koska se koskee jotakin, jota ei ole olemassa (Malvezzi 2022a). Siksi Malvezzi perusti akatemian, jota kutsutaan hullujen voimistelukouluksi, koska siinä kysytään, että syntyykö uusi ajatus mielestämme vai syntyykö se, kuten Planck sanoo, älykkään mielen värähtelyenergiasta. Tämä johtuu siitä, että aine on vain älykkään mielen värähtelyä.


Kristallipuolueen nettisivuilla totuus on rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä sekä sanoissa että toiminnassa. Poliitikkojen tulee olla rehellisiä, ja median tuottaa kansalaisille totuudenmukaista tietoa heitä koskevista asioista. Kristallipuolue edellyttää toimijoiltaan rehellisyyttä, ja pyrkii lisäämään totuudellisuutta jakamalla erilaisia näkökulmia edustavaa, sekä erilaisista lähteistä peräisin olevaa tietoa.


Poliitikon näkemys ovelasta ja kyynisestä miehestä on voimakkaimmin ristiriidassa rakkauden näkemyksen kanssa: ’Rakkaus on elämää ylläpitävä voima, joka virtaa kaikkialla ja kaikessa. Ihmiselle on luontaista rakastaa ja haluta hyvää itselleen, toisille ihmisille, eläimille ja luonnolle. Rakkaus on kaikkea Kristallipuolueen toimintaa ohjaava voima. Olemme kaikki yhtä, joten kun sinä voit hyvin, myös minä voin hyvin!’


Aristoteles kertoo, toisin kun johdannossa esitetty yleinen ajattelu, että hyvällä poliitikolla on käytännön viisautta ja varovaisuutta (phronesis, prudence), ja hän pyrkii aikaansaamaan onnellisuutta ja hyvinvointia (eudaimonia). Hän tietää olevansa tietämätön, vaikka olisi koko elämänsä etsinyt totuutta. Tämä tarkoittaa käyttäytymistä järjen, viisauden sekä moraalisen hyveen mukaisesti, joista jälkimmäinen sisältää rehellisyyden, reippauden, ystävällisyyden, vaatimattomuuden, anteliaisuuden ja maltillisuuden piirteet. Malvezzi (2022a) puhuu kauniista ja hyvästä, kreikasta kalòs kài agathòs. Näin määriteltiin parhaat ihmiset, jotka olivat hyviä, älykkäitä ja rehellisiä. Asia on kaunis tai hyvä, jos se on hyödyllinen, jos se saa ihmisen tuntemaan olonsa hyväksi. Malvezzi sanoo, että edellä mainitun hullujen lukioon monet ihmiset liittyivät juuri siksi, koska se tuntuu hyvältä.


Hyvä poliitikko keskittyy substanssiasioihin ja konkretiaan, jotka toki usein kuuluvat filosofiseen ajatteluun. Hänen karismansa, osaamisensa ja hyveensä ei pitäisi kuitenkaan rakentua vahvaan tai ääriajatteluun, ulkonäköön, tyyliin tai imagoon. Kun ajetaan ääriajattelua, usein rajoitetaan pois suuri osa äänestäjistä, vaikka substanssi olisikin hyvä.

Professori Frajese (2022) kertoo, että viime aikoina vapaus on asetettu oikeuden terveyteen alapuolelle ja tämä sukupolvi on vuosituhansien taistelun jälkeen unohtanut vapauden arvon. Hänen mukaansa vapaus ei ole vain perustuslaillinen oikeus, vaan luonnollinen oikeus eikä sitä voida alistaa millekään.

1. Sen takia, että:

a. Tiede on tietopohjainen keskustelu ja etsimisprosessi, luonteeltaan epävarma, eikä se paljasta totuutta tai perustu konsensukseen (Carter, 2007)

b. Terveydellinen tai muu samankaltainen vahinko voi olla peruuttamaton ja mittaamaton eikä kukaan voi ottaa vastuuta muiden terveydestä, vaan ainoastaan omasta ja alaikäisten lastensa terveydestä

c. Jos päädyttäisiin siihen, että valtio korvaa vahingot, tarkoittaisi se todellisuudessa sitä, että maksajiksi joutuisivat kaikki kansalaiset — pääosin siis henkilöt, jotka eivät edes olleet päättämässä asiasta. Vahingonkorvausvastuussahan olisi tällöin mukana myös vahingon kärsinyt osapuoli

d. Päätöksenteon prosessi perustuu poliittisiin mielipiteisiin ja intresseihin. Ei ole ollenkaan varmaa, että viranomaiset olisivat aidosti huolissaan kansalaisista tai vilpittömästi palvelisivat heidän intressejään


Ainoa mahdollinen ratkaisu noihin epävarmuuksiin on, että kansalaisen ei pitäisi delegoida omaa elämäänsä muiden käsiin, joista ei tiedetä usein yhtään mitään. Ihmisoikeudet eivät ole neuvoteltavissa eikä kukaan voi niitä äänestämällä poistaa.

Kuva 1. Tiede ei ratkaise, kun voi hyvin olla loputon keskustelu, ihmisten oikeudet ratkaisevat (Carter, 2007)


Tämä tarkoittaa, ettei kukaan saa päättää toisten ihmisten elämästä, perusoikeuksista ja kehosta eikä heidän lapsistaan. Tästä seuraa, että demokratia ei voi olla edustuksellinen eli sillä ei voida antaa kenellekään mandaattia, jota ei voi perua ja jonka perusteella päättäjä voi tehdä mitä lystää.

Oli mielenkiintoinen sattuma, että kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäinen esitti toisenlaista mallia demokratiasta, ja samaan aikaan kirjoittaja oli tietämättään myös suunnitellut ja esittänyt sen hänelle ja muille samankaltaisen, vaihtoehtoisen humanistisen mallin, eli laajennettu ja hajautettu osallistuva demokratia.


Pääperiaatteet on esitetty seuraavaksi:

1. Perustuslaki, ihmis- ja luonnonoikeudet ovat kiistämättömiä eivätkä ne ole neuvoteltavissa

a. vapaus

b. positiivinen vapaus, eli mahdollisuus toimia siten, että voi hallita elämäänsä ja toteuttaa perustavoitteitaan

c. koskemattomuus ja turvallisuus

d. työ, elinkeino ja omaisuus

e. sananvapaus, tieto ja niiden levittämisen keinot

f. kohdista a) ja b) voi poiketa osittain vain silloin, kun henkilö tietoisesti ja omatahtoisesti rajoittaa muiden henkilöiden vapautta, koskemattomuutta ja turvallisuutta

g. kohtaa c) voi rajoittaa osittain vain silloin, kun henkilön tai organisaation elinkeino ja omaisuus valloittaa ja dominoi muiden samanlaista oikeutta ja estää sen kehittämistä. Tämä viittaa strukturaalisen vakivallan käsitteeseen, joka tarkoittaa muiden henkilöiden henkilökohtaisen positiivisen vapauden, kehityksen tai elinkeinon estämistä (Sachs, 2003; Galtung, 1969, 1990).

h. kohtien f) ja g) rajoittaminen koskee vain ihmisten tai organisaatioiden suoria ja tahallisia tekoja ja seikkoja, jotka ovat heidän hallinnassaan. Esimerkiksi tavanomainen rikos, josta muille vaarallinen henkilö on vastuussa. Ei siis koske esim. meteoriitteja, maanjärjestyksiä, patogeenejä, bakteereja, eläimiä tai ilmaston tai luonnon prosesseja, joihin henkilöt eivät voi mitenkään vaikuttaa. Edes auto-onnettomuuden aiheuttanut henkilö ei päädy vankilaan, jos teko ei ollut tahallisesti aiheutettu.

2. Kaikki voivat osallistua päätöksiin, ja tällöin olisi helpompi vaikuttaa. Näin suunnitellaan ja toteutetaan mitä tarvitaan. Mahdollisesti pitäisi päättää asioista paikallisella tasolla, koska ihmiset elävät yhdessä paikassa eivätkä koko valtiossa tai maailmassa

3. Mahdollinen mandaatti koskee siis spesifejä asioita ja projektit rajoitettuja aiheita: julkiset projektit voivat olla lain valmistelua tai muuta vastaavaa

4. Kansalaisilla on oikeus ja jonkin verran myös velvollisuus osallistua päätöksentekoon

5. Lain valmistelusta kansa, tässä tapauksessa rekisteröineet äänestäjät, jotka aktiivisesti osallistuvat prosessiin, äänestävät:

a. ensimmäinen ehdotuksen

b. työn etenemisen vaiheista, työn peruuttamisesta, valmisteluryhmän irtisanomisesta tai mahdollisista muutoksista

c. loppuhyväksymisestä

6. Projekteja voivat toteuttaa erilaiset ryhmät, joissa esimerkiksi osaavat ihmiset työskentelevät

7. Mandaatin voi perua milloin vain:

a. kun kansanedustaja tai lain valmistelun jäsen tai hallituksen jäsen ei voi toteuttaa sitä, mitä oli luvattu, pitää perustella asiaa, ja jos ei voi sitä korjata, hänen on pakko irtisanoutua itse tehtävästä (kansalaisten valvontaryhmä olisi hyvä olla). Syynä on se, että yksittäisellä kansalaisella olisi vaikeaa tehdä sitä, ja kun kyseinen edustaja oli valittu lupauksien perusteella, ja jos ei niitä voi toteuttaa, hänen mandaattinsa oletukset kaatuvat.

b. kansalainen, joka kokee, että häntä vahingoitetaan, voi irtisanoutua eli että hän ei enää kuulu yhteisöön. Hän voi esimerkiksi tulla valtiottomaksi

8. Laki sanoo, että kuka aiheuttaa aiheetonta vahinkoa, on velvollinen maksamaan korvausta. Sen takia, että laki on sama kaikille, myös päättäjille ja viranomaisille eli ne, jotka kuuluvat julkisen valmisteluryhmään, tulisi maksaa omasta taskustaan itse aiheuttamistaan vahingoista.

9. Poliisi ja oikeuslaitokset vastaavat ihmisille eivätkä päättäjille, ja ovat täysin riippumattomia poliittisesta prosessista. Niin kuin englannin ‘common law’ -mallissa tapahtuu: kuka vain kansalainen, joka huomaa, että viranomaiset eivät palvele eivätkä suojaa kansalaisia, voivat ottaa heidän tehtävänsä haltuun ja jopa pidättää heidät.

10. Jokaisella kansalaisella on oikeus puolustaa itseään ja läheisiä ihmisiä.

Tämä vaihtoehtoinen malli toteuttaa seuraavat tavoitteet.

Taloudelliset tai muun tyyppiset vallat, jopa uhkailevat tahot, jotka pyrkivät kontrolloimaan kansalaisia, jää ilman keinoja, koska joka kerta, kun äänestetty suunnitelma näyttäisi karkaavan johonkin muuhun suuntaan, kansa voi perua julkisen projektin tai äänestää toista ryhmää sen toteuttamiseksi.


Jokainen kansalainen saa osallistua itse, asia, jota nykyjärjestelmä ei helposti salli. Sen sijaan annetaan yhden ääni jokaiselle ihmiselle eikä hänellä ole mahdollisuutta todellisesti vaikuttaa. Kansalainen, joka esittää oikein hyvän suunnitelman, saa mahdollisesti osallistua valmisteluryhmään, myös sen takia, että valmisteluryhmiä voi olla useita eikä aina vain samat henkilöt päätä muiden puolesta. Niin tekemällä kansalainen, joka on saanut esimerkiksi erityistä vahinkoa, voi työskennellä niin, että se korvattaisiin ja alkuperäinen projekti muutettaisiin.


Kuva 3. Humanistisen laajennetun ja hajautetun osallistavan demokratian prosessi


Tässä demokratiamallissa, mahdollisesti monet kansalaiset elämänsä aikana, saisivat osallistua useisiin valmisteluprojekteihin. Enää ei olisi vain yhteisön eliitti, ammattimaiset poliitikot, jotka laittavat juurensa eduskuntaan. Myös korruptoitumisen riski laskisi huomattavasti. Järjestelmä automaattisesti hylkäisi ne, jotka toimivat vaan ajaakseen omia etujaan tai saadakseen enemmän valtaa.


Kansalaiset, jotka ovat erityisesti hyviä joissain asiassa, luonnollisesti osallistuisivat useammin, mutta jos palkkaus olisi kohtuullista ja verrattavissa muuhun, tavanomaiseen työhön, vain ne, jotka aidosti haluavat antaa yhteisölle hyötyä, luultavasti olisivat kiinnostuneita. Politiikan ei pitäisi houkuttaa kaikkia mahdollisia uranuurtajia, vain järkevimpiä ja viisaimpia.


Kun kansalaisaloite vaatii tietyn lain tai politiikan täytäntöönpanoa, sen valmistelua ja täytäntöönpanoa käsittelevät valmisteluryhmät voivat esittää omia ehdotuksiaan, jotka sitten valitaan kansanäänestyksessä konkreettisen toiminnan eikä abstraktien ideologioiden, lippujen ja symbolien perusteella.


Esimerkki on, että luontaislääketiede, jota kristallipuolue haluaisi tutkia ja ottaa käyttöön, ei ole ideologia. Luontaisaineet ja lisäravinteet (esimerkiksi vitamiinit ja flavonoidit) edistävät todella tehokkaasti terveyttä ja lisäävät vastustuskykyä. Asia on tutkittu, ja kokeneet lääkärit ovat tämän vahvistaneet, vaikka ei edes tarvitsisi tutkia, koska ihminen ei olisi selvinnyt tuhansia vuosia ilman niitä. Toisaalta se, että synteettisillä lääkkeillä, vaikka joskus tehokkaita hätätilanteissa ovatkin, on usein haittavaikutuksia, joita on pitkä lista aina käyttöohjeissa. Se, että geenimanipuloitujen tuotteiden lyhyitä eikä erityisesti pitkäaikaisvaikutuksiakaan tiedetä, on myös faktaa, koska tutkimuksen, joka vaikutukset varmistaisi, pitäisi kestää satoja tai tuhansia vuosia. Ihmisten keksimät ratkaisut ovat aina epävarmempia kuin luonnolliset prosessit juuri sen takia, ettemme voi tietää kaikkea, koskaan. Superihminen on olemassa vain fantasiatarinoissa.


Sen takia, että tiede on epävarma ja ihminen on erehtyväinen eikä sen luonne ole aina luotettava, luonnollisen lain mukaan ihmisten vapautta ja oikeuksia ei voida kyseenalaistaa uskon, tieteen tai muun asian nimellä.


Viitteet

Carter, R. M. (2007). The Myth of Dangerous Human-Caused Climate Change. The AusIMM New Leaders’ Conference Brisbane, QLD, 2 - 3 May 2007

https://researchonline.jcu.edu.au/3130/1/3130_Carter_2007.pdf

Frajese, G. (2022). Radio radion haastattelu

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, Peace Research. 6.3 Journal of Peace Research at 167.

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. 27.3 Journal of Peace Research 291.

Kristallipuolue (2022a). Teesi 1. Henkisyys. https://www.kristallipuolue.fi/teesit/teesi-1/

Kristallipuolue (2022b). 1.10.2022 politiikan työpaja, Tammisaari.

Malvezzi V. (2022a). Ritorno alle origini. L’economia dell’anima. Byoblu.

https://www.byoblu.com/2022/10/06/ritorno-alle-origini-leconomia-dellanima-di-valerio-malvezzi/

Malvezzi V. (2022b). Esiste un’economia diversa? L’economia dell’anima. Byoblu.

https://www.byoblu.com/2022/09/08/esiste-uneconomia-diversa-leconomia-dellanima-di-valerio-malvezzi/

Sachs, S. E. (2003). The Changing Definition of Security. International Relations. Merton College, Oxford http://www.stevesachs.com/papers/paper_security.html; consulted on 6.11.2014

Recent Posts

See All

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

bottom of page